Onderwijsvernieuwing in Nederland tussen 1900 en 1940

 

Cornelis Oostwal

 

“Onwetendheid omtrent het verleden schaadt niet alleen de kennis van het heden, maar compromitteert in dat heden zelfs het handelen”,[i]

 

Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van de auteur.

 

Contact: cornelisoostwal@Gmail.com

Bijgewerkt: 2-10-2020

 

 

Onderwijsvernieuwing in Nederland tussen 1900 en 1940.

 

Inhoud

Onderwijsvernieuwing in Nederland tussen 1900 en 1940. 1

I Onderwerp, opzet en methode. 2

Onderwerp. 2

Opvoeding in het verleden. 2

Over opvoeding en onderwijs 3

Buitenlandse initiatieven. 4

Theoretische beschouwing. 5

II Nationale en christelijke deugden. 7

Zelfbeheersing. 10

Verantwoodelijkheidbesef 11

Saamhorigheidsgevoel 11

Tevredenheid. 12

Plichtsbesef 16

Werklust 17

Naastenliefde. 18

III Democratische gezindheid. 19

Religieus-humanistische levenshouding. 22

Respect voor een ieders aanleg. 24

Respect voor een ieders geestelijke ontwikkeling. 24

Respect voor een ieders temperament 25

Respect voor de leider 25

Respect voor de beste. 26

IV Personalistisch-socialistische levenshouding. 27

Kameraadschap, gemeenschapszin, arbeidsvreugde. 28

V Samenvatting. 29

Nationale arbeiderspartijen. 29

Jeugdaanbidding. 30

Inspiratie van buiten. 30

Personenregister 30

  

I Onderwerp, opzet en methode

Onderwerp

Omstreeks 1900 toen jeugdigen strijd gingen voeren voor een gelijkberechtigde positie namen volwassenen uit angst dat het jeugdoptreden ‘uit de hand’ zou lopen het initiatief dit in ‘geordende banen’ te leiden.[ii]
Het optreden van deze volwassenen zal in dit historisch onderzoek worden onderzocht aan de hand van het initiatief dat ouders en pedagogen namen het onderwijs te vernieuwen en het initiatief dat de overheid nam zich in toenemende mate met de zorg voor de jeugd te bemoeien.
Het gaat hierbij om verklaren in termen van oorzaken en gevolgen als om het 'Verstehen': hoe kwam men tot het initiatief, wat deden de omstandigheden hen, wat dreef de volwassenen, wat bewoog ze, wat stond ze voor ogen, kortom: hoe hebben zij het een en ander beleefd en ervaren. Het gaat hierbij om 'het verschaffen van inzicht', omdat in de historische maatschappijwetenschappen 'beschrijven' en 'verklaren' niet twee elkaar uitsluitende en zelfs niet twee geheel verschillende werkwijzen zijn.

Opvoeding in het verleden

Waartoe brachten in het verleden volwassenen de jeugd zoal groot. De Grieken brachten de jeugd groot voor de uitoefening van een publieke functie door kennis en vaardigheden bij te brengen zoals: klassieke talen, klassieke literatuur, kunst en geschiedenis, plus een gezonde ontwikkeling van het lichaam. Het ging om: het bereiken van perfectie, de vorming van een cultureel ontwikkeld mens. Plato zei: 'Opvoeding houdt in lichaam en ziel alle perfectie geven waar zij vatbaar voor zijn'.
De Romeinen legden de nadruk in de opvoeding ook op de uitoefening van een publieke functie en een actieve deelname aan het publieke leven. Zij beschouwden alle scholing als een voorbereiding op deze rol, waaronder ook culturele doelen: de vorming van iemand tot 'vir bonus' ('gentleman' of 'bonhomme'). De Romeinse filosoof Marcus Tullius Cicero (106 tot 43) zag het kind als ‘speculum naturae’ als ‘spiegel der natuur’ en om de jeugd voor te bereiden op een rol in het publieke leven introduceerde hij de geleidelijke en natuurlijke ontplooiing van iemands talenten.
Christus geeft in het Mattheus-evangelie 18.3 volwassenen het dringende advies te worden gelijk de kinderen: ‘Voorwaar zeg Ik u: Indien gij u niet veranderd, en wordt gelijk de kinderkens, zoo zult gij in het Koninkrijk der hemelen geenszins ingaan’.
In de middeleeuwen werd de jeugd grootgebracht voor het bestaan van volwassene: de 'homo universalis'.
Erasmus (1490-1520) zag als doel van de opvoeding: de geest het zaad van toewijding laten ontvangen; de vrije kunsten leren liefhebben en grondig kennen; voorbereiding op de plichten des levens en gewennen aan de beginselen van wellevendheid.
Kant (1724-1804) zag als doel van de opvoeding de jeugd voor te bereiden op het toekomstige bestaan als volwassene: ’met het oog op een mogelijke betere staat’.
De Franse filosoof Jean Jacques Rousseau (1712-1778) roept in Emile ou l’éducation op, de opvoeding aan te laten sluiten bij de natuurlijke ontwikkeling van het kind en deze niet te richten op het toekomstige leven van volwassene.
De Zweedse, sterk door Nietzsche beïnvloede, pacifiste Ellen Key (1849-1926), proclameert in: Barnets arhundrade (in de Nederlandse vertaling: De eeuw van het kind) de 20 e eeuw tot ‘de eeuw van het kind’ en verhief het natuurlijk-spontane gedrag van het kind tot norm.  Gedurende de eerste helft van de 19e eeuw werd jeugdigen een religieus besef bijgebracht. Het religieus-zedenkundige leesboek, met voorbeelden uit de Bijbelse geschiedenis, waarin de godsdienst wordt verheerlijkt vierde hoogtij.
De invoering van de onderwijswet van 1857, waarin naast vakken als lezen, schrijven, en rekenen ook geschiedenis, aardrijkskunde en zingen verplicht werd gesteld, markeerde de overgang naar een onderricht waarin gestreefd werd jeugdigen die kennis en vaardigheden bij te brengen die hen moest voorbereiden op de uitoefening van een beroep of ambacht. Bijgebracht werd wat nodig gevonden werd om het de jeugdige, wanneer deze de school verliet bij het bereiken van het tiende levensjaar, aan het einde van de leerplichtige leeftijd, zonder dat de gehele zesjarige schoolperiode was doorlopen, mogelijk te maken het tot loop- of fietsjongen of loswerkman, zoals dat toen heette, te kunnen brengen.

Over opvoeding en onderwijs

G. Harmsen beschrijft in Blauwe en Rode jeugd. Ontstaan, ontwikkeling en teruggang van de Nederlandse jeugdbeweging tussen 1843 en 1940 de voornaamste gebeurtenissen en verschijnselen van deze Nederlandse jeugdbeweging.
In Die jugendbewegung in die Niederlanden, ihr Wesen und die peadagogische Behandlung, stelt B.A.Knoppers dat een zelfstandig door de jeugd geleidde organisatie in Nederland ‘bijnahe nicht besteht’, dat volwassenen maar weinig interesse hadden voor het optreden van de jeugd, en brengt het optreden van de overheid niet in verband met het optreden van jeugdigen.[iii]
 In De studie der paedagogiek in Nederland in de jaren 1898-1938, noemt J.H.Gunningh Wzn. het jaar 1898 als een keerpunt in de geschiedenis van de pedagogie. [iv]
In: Vernieuwingsstreven binnen het Nederlandse onderwijs in de periode 1900-1940, brengt I. van der Velde het streven onder volwassenen het onderwijs te vernieuwen in de periode 1900-1916 in verband met bezwaren tegen de klassikale school en het klassikaal onderwijs, in de periode 1916-1931 in verband met buitenlandse invloeden en in de periode 1931-1940 in verband met een wijziging in de wijze waarop de leerstof wordt aangeboden.[v]
In: Naar de school van morgen, geeft S.J.C.Freudenthal-Lutter een summier overzicht van enkele pogingen van volwassenen het onderwijs te vernieuwen.[vi]
In Emancipatiebewegingen in Nederland, haalt H.Verwey-Jonker de zelfstandige door jeugdigen gevormde en geleidde organisaties slechts zijdelings aan. [vii]
In Het Nederlandse onderwijs veranderd, stelt N.L.Dodde dat in plaats van daadwerkelijke vernieuwing en verbetering van het onderwijs in de periode 1898 tot 1963 slechts over een verandering van het onderwijs gesproken kan worden.[viii]
In Met de moed van de hoop. Studies over de vernieuwing van opvoeding, onderwijs en maatschappij in Nederland in de periode 1930-1984 wijst C.J.J.A. Morsch op buitenlandse initiatieven.[ix]
Th. Van Tijn stelt in Onderwijsstrijd aan de basis is niet van vandaag dat de achtergrond van vernieuwingen van het onderricht gevormd zijn door de deelnemers aan maatschappelijke emancipatiebewegingen.[x]
Die zouden hun uitdrukking hebben gevonden in de politieke arena, maar ook in die van de opvoeding en het onderwijs. Dit laatste zou dan op twee manieren hebben plaatsgevonden: in de eerste plaats zou er telkens - al voor de theoretisch-didactische problemen rezen – een opmerkelijk vergrootte aandrang zijn gekomen van de kant van de ouders van tot dusver van onderricht meer of minder verstoken kinderen om hun spruiten wel naar de betreffende onderwijsinstellingen te sturen. Hierdoor zou er in een korte tijd een tekort zijn ontstaan aan onderwijscapaciteit (geld, ruimte, leerkrachten enz.). In de tweede plaats zou er een veranderde visie op doelstellingen en methoden van het onderwijs zijn ontstaan. Ten derde zou dat een uitvloeisel zijn van een veranderde visie op de maatschappij (onderwijs bereid voor op het leven in de maatschappij en aard en inhoud daarvan hangen dus af van de visie die men heeft van de maatschappij), anderzijds zouden juist door de toeloop naar onderwijsinstellingen uit de minder gevormde milieus nieuwe pedagogisch-didactische problemen zijn gerezen.

Buitenlandse initiatieven

In onderwijskringen in Nederland worden dikwijls buitenlandse initiatieven aangehaald, waaronder Dalton, Jenaplan-, Freinet- of Montessori-onderricht, ook wel aangeduid als ‘reform-onderwijs’ als inspiratiebron voor de initiatieven die in Nederland plaatsvonden.
Helen Parkhurst (1887-1973) die zich aan de éénmansschool in de plaats Dalton in de Amerikaanse staat Massachutes geplaatst zag voor de taak de kinderen van de emigranten met een zeer verschillende intellectuele ontwikkeling onderwijs te geven schafte het klassikaal-onderricht af en richtte het klaslokaal zodanig in dat jeugdigen er afhankelijk van hun mate van intellectuele ontwikkeling aan een taak met een gepaste graad van moeilijkheid konden werken.
Peter Petersen (1884-1952) die in de Oost-Duitse plaats Jena geconfronteerd werd met jeugdigen die voordat ze alle leerjaren geheel doorlopen hadden de school verlieten, waardoor elke klas uit steeds minder jeugdigen bestond maakte een einde aan de jaarklassen, vormde groepjes van jeugdigen die afkomstig waren uit de klassen 1-3, 4-6, 6/7-8 en 8/9-10, liet de jeugdigen in deze Tisch-groepjes de hun opgedragen taken zoveel als mogelijk was zelfstandig uitvoeren en liet de jeugdigen die jonger in leeftijd waren helpen door de ouderen in leeftijd.
Célestin Freinet (1896-1966) die in 1920 op een dorpsschooltje in Bar-sur-Loupe (Fr) geconfronteerd werd met een overvolle klas en een groot tekort aan hulpmiddelen liet de jeugdigen aan de hand van de eigen interesse en belangstelling zich verdiepen in door hen zelfgekozen onderwerpen.
Maria Montessori (1870-1952) die in 1907 in Rome in het Santo Spirito-ziekenhuis in Rome geconfronteerd werd met jeugdigen die een aanzienlijke achterstand hadden in hun intellectuele ontwikkeling liet de jeugdigen met zelfgemaakt materiaal voelen, horen, zien en ruiken, weerde sprookjes, verving het vrije tekenen door het omtrekken van geometrische figuren om tot een vaste hand van schrijven te komen en oefende de zintuigen met rammelbusjes en kleurenspoeltjes.
Ook waren er voor de Eerste Wereldoorlog scholen in West-Europa waar volwassenen op voet van gelijkheid verkeerden met de jeugdigen zoals: Abbotsholme in Engeland, de Ecole des Roches in Frankrijk, de Freie Schulgemeinde in Wickersdorf (Dl), het Landerziehungsheim in Ilsenburg, de Odenwaldschule. Tolstoj (1828-1910) richtte een school op om de kinderen van de boeren die in de winter geen bezigheden hadden, wat onderricht te geven. Al deze initiatieven hadden geen pedagogisch doel maar een onderwijskundig: het onderricht doelgerichter en efficiënter te doen plaatsvinden, al hadden ze mogelijk wel pedagogische gevolgen.
In het voorliggende onderzoek zal blijken of deze initiatieven een relatie hadden met of van invloed zijn geweest op de in het voorliggende onderzoek beschreven initiatieven.

Theoretische beschouwing

In deze schets zal de nadruk liggen op de samenhang tussen het denken = ideeën en het handelen. De term ideeën wordt gebruikt in de plaats van woorden als theorieën of filosofieën. Deze begrippen veronderstellen een consistente, afgeronde en systematisch ontwikkelde gedachtegang en daarvan is echter alleen op het hoogst intellectuele niveau sprake. Het denken in de vorm van ideeën ontstaat of herleeft, aanvankelijk los van bewegingen en zelfs voordat hiervan sprake is, in de hoofden van enkelingen.
Er is, wat genoemd kan worden, een objectief moment: welke gebeurtenissen en omstandigheden waren er gaande binnen een gegeven maatschappelijke totaliteit, en er is, wat genoemd kan worden, een subjectief moment: hoe hebben de betrokkenen de hun gegeven gebeurtenissen en omstandigheden beleefd en ervaren, wat waren hun beweegredenen om in beweging te komen, tot welk doel moest hun optreden leiden. Het doel van beide momenten is het verkrijgen van inzicht.
Het gaat om het specifieke, het bijzondere, van een historische situatie bloot te leggen. Dit gebeurt niet door teleologisch te werk te gaan: toeschrijven naar een welgevallige of gewenste situatie, niet door uit te gaan van het gelijk van de één of het ongelijk van de ander, niet door oordelen te geven, niet door te vertellen wat aangenaam in de oren klinkt.
Pogingen om ter verklaring van historische en maatschappelijke processen uit te gaan van een veronderstelde algemene menselijke natuur om zo te komen tot universele psychologische wetten hebben weinig of niets opgeleverd. Meestal worden sociale verschijnselen dan herleid tot een psychologistisch simplisme. Ook verregaande abstracties onttrekken het zicht op de sociale werkelijkheid vaak meer dan dat ze het zicht verhelderen doordat essentiële verschillen tussen verschijnselen worden uitgewist.
Onderscheid kan gemaakt worden in intellectuele niveaus van  'ideeën' : filosofisch-wetenschappelijk ontwikkelde gedachtenstelsels van originele denkers; de vereenvoudigde gedachtegang van intellectuele kaders (academici) die ze opgedaan hebben uit boeken, tijdschriften en lezingen en onderlinge discussies; de min of meer kant en klare beweringen en conclusies bij de groep der activisten (aanhangers van academici) die ze ontleent hebben aan dagbladen, manifesten en redevoeringen; de vagere voorstellingen bij de brede massa van sympathiserenden of leden van organisaties die ze verkregen hebben via mondelinge kontakten en gesprekken of de ideeën die zij zich in de vorm van leuzen en slagzinnen eigen hebben gemaakt. [xi]
Gedachten zijn niet automatisch een gevolg van de sociale herkomst van een denker, ontstaan niet vrijelijk in de hoofden van geniale mannen of vrouwen, stammen niet rechtstreeks, automatisch uit de maatschappelijke achtergrond van de denker, zijn geen passieve afbeeldingen of weerspiegelingen van het maatschappelijk leven die zich onafhankelijk daarvan voltrekken in de hoofden van denkers.
Gedachten ontstaan in, vormen en ontwikkelen zich door de ontwikkelingen in het maatschappelijk leven. Dat een bepaalde groep van personen een gedachte heeft uitgewerkt en tracht dit te verwezenlijken betekend niet automatisch dat daarmee ook de belangen van die groep van personen worden gediend.
De juistheid van een gedachte hangt niet af van het ras of het geslacht van de persoon die de gedachte verkondigd, of van de afkomst of leeftijd, of van de maatschappelijke positie, of van de godsdienstige of politieke achtergrond, of doordat het afkomstig is van degene die het te berde brengt.
Ideeën en opvattingen van een politiek heersende sociale groepering berusten niet altijd op vooroordelen, ook zijn het niet altijd ideologieën: gedachten die doen voorkomen alsof hiermee het belang van anderen is gediend maar dat in feite het eigen belang moet dienen.
De juistheid van een idee of opvatting en het belang wat er mee gediend wordt moet altijd gezocht worden in het sociale gebeuren zelf.
Bij een geschiedenis van een sociaal verschijnsel wordt onderzocht welke gebeurtenissen van doorslaggevende betekenis waren: feiten. Geen gebeurtenis is echter zuiver en objectief van doorslaggevende betekenis. Feiten zijn niet zomaar gegeven, komen niet zomaar uit het historische gegeven naar boven drijven, hebben nimmer een immanente zin of betekenis. Gebeurtenissen worden als feiten aangeduid als gevolg van een keuze die gemaakt wordt. Ze zijn niet altijd en overal hetzelfde. Ze zijn afhankelijk van wat onder geschiedenis verstaan wordt en zijn dus onvermijdelijk gekleurd. Als criterium wordt dan genomen het antwoord op de vraag of ze al dan niet relevant zijn voor wat onderzocht wordt, of ze iets bieden wat van waarde of betekenis wordt gezien.
Wanneer een daad niet alleen voor het individu van betekenis was, maar ook een mondiale of nationale betekenis had, was het gebruikelijk dit een historisch feit te noemen. Tegelijk waren dit unieke, éénmalige en niet zich eindeloos herhalende, gebeurtenissen. Ook nu nog wordt dit een historisch feit genoemd.
Maar naast het unieke gebeuren en de unieke daden met een grote draagwijdte van de groten der aarde, is er ook de historische betekenis van de, zich duizendvoudig, herhalende handelingen uit het dagelijkse leven van de doorsnee vertegenwoordigers van alle rangen en standen. Niet ieder van deze daden op zichzelf maar in hun totaliteit. Het gaat hierbij minder om het unieke gebeuren en de unieke daden van de groten der aarde, maar meer om dat wat binnen een bepaald cultuurpatroon algemeen gangbaar was. Zelfs kleine gebeurtenissen die op zichzelf onbeduidend lijken, kunnen in groter verband wel degelijk van historische betekenis zijn.
Wat als een historisch feit gezien wordt is een zuiver subjectieve aangelegenheid. Het laat zich immers niet eenduidig bepalen en is ook allerminst een enkelvoudig gegeven. Een oude munt is niet slechts een voorwerp; het is de uitdrukking van bepaalde maatschappelijke verhoudingen, van een bepaald vorstelijk of stedelijk beleid. Het speelde mogelijk een dominerende of ondergeschikte rol in het handelsverkeer. Een moordaanslag op een leidend politicus op een bepaalde plaats en tijd en gepleegd door een bepaald persoon, is niet zomaar een enkelvoudig historisch feit. Een dergelijke politieke moord drukt een extreme conflictsituatie uit, waarbij meestal twee vijandige wereldbeschouwingen op elkaar stoten. De moordaanslag laat zich niet losmaken uit het geheel van de politieke situatie, van de voorafgaande publicistiek, van de bedekte of openlijke aanmoediging tot een dergelijke daad van bepaalde zijde, van de gedragingen van het slachtoffer, van de karakters der betrokkenen, van een reeks bijkomende schijnbare toevalligheden. Noch de moordenaar noch het slachtoffer kunnen als geheel op zichzelf staande personen opgevat worden.
Ieder historisch feit verwijst naar een uiterst complexe werkelijkheid. Zelfs een niet-politieke moord, die bovendien nog niet eens begaan werd, kan bij nadere ontleding een uiterst complex historisch gegeven blijken.
Een historisch feit is allerminst de harde duidelijk gevormde bouwsteen die de historicus in groten getale hanteert om een stevig gemetseld verhaal te krijgen. Van groot belang is het om de herkomst van de historische feiten nauwkeurig aan te geven in een beschouwing over de geschiedenis, het is méér dan een zaak van vertrouwen.

II Nationale en christelijke deugden

Vanaf 1884 had zich een economische crises voorgedaan die voor veel arbeiders werkloosheid had gebracht. De depressie was gevallen in een tijdvak waarin de economische activiteit vanaf 1873 dalende was. Er werden minder grond- en hulpstoffen gebruikt zoals: ijzer, staal, en hout, en in mindere mate invoer van stoom en andere werktuigen. In vele bedrijfstakken was de helft of driekwart van de arbeiders zonder werk. Het was in Amsterdam tot straatdemonstraties gekomen waarbij, indien er gezongen werd of langs drukke wegen gedemonstreerd, door de politie opgetreden werd. Toen een demonstratie door Amsterdam trok, groeide die aan tot ongeveer 3000 man, met in het midden van de stoet borden die gedragen werden met het opschrift: Werk en brood voor allen, wij eisen geen aalmoes maar werk. De textielindustrie beleefde slechte tijden, in de bouwvakken heerste grote werkloosheid. De kou had de nood onder de arbeiders bijzonder schrijnend gemaakt.
De crises in de landbouw die in 1878 losbarstte was nog eens groter dan die in de nijverheid.[xii]
In de Verenigde Staten was door een toename van de immigratie en snelle uitgifte van land de productie van graan geweldig toegenomen, dat dankzij de verbeterde transportmiddelen: spoor en stoomboot, gemakkelijk en dus goedkoop naar Europa vervoerd kon worden, wat een forse daling van de graanprijzen in Nederland tot gevolg had. De daling van de prijs voor graan had ook een daling van andere producten tot gevolg: bonen, erwten, aardappelen, suikerbieten. Duizenden arbeiders, werkzaam op het platteland in de agrarische industrie, waren naar de steden getrokken in de hoop daar werk te vinden, met als gevolg dat de menigte der werklozen buitengewoon toenam. Anderen bleven in hun gemeente, in leven gehouden door de karige giften der diaconieën of burgerlijke armbesturen.
Massale en langdurige werkloosheid vooral in de winter had een belangrijk deel van de bevolking aan de rand van het bestaansminimum of zelfs daaronder gebracht. De honger was overal. De wet uit 1854 waarmee de taak van de overheid in het ondersteunen van de armen was beperkt en overgelaten aan kerken en particuliere instellingen had de honger in omvang doen toenemen. Werklozen en armen hadden zich zo goed mogelijk zien te redden. Alleen in uiterste noodzaak sprong de overheid bij.
Ook de arbeidersjeugd die op 11 à 12-jarige leeftijd aan het werk was gegaan als loopjongen, drukkers- of zetters leerling, schilders knecht, sigarenmaker, aankomend horlogemaker, diamantslijpers leerling, winkelbediende, timmermansjongen, meubelmaker had de gevolgen van de crises gemerkt. De crises had geleid tot een verscherpte concurrentie tussen enerzijds bedrijven die over voldoende financiële middelen beschikten om gebruik te kunnen maken van de stoommachine en over te gaan naar een fabrieksmatige productie waardoor ze sneller konden produceren met minder kosten, en de bedrijven anderzijds die de kosten voor een uitbreiding van de fabrieksmatige productie niet konden opbrengen, waardoor bij hen de afzet van producten verminderde. Toen deze laatste bedrijven moeite kregen het hoofd boven water te houden hadden ze de kosten hiervan afgewenteld op de jongeren door het loon te verlagen of door dit zo laag mogelijk te houden.
De jeugdigen voor wie dit onaanvaardbaar was hadden zich in 1885 aaneengesloten in socialistische jongelieden bonden (SJB’s) Deze plaatselijke bonden hadden zich op 12 augustus 1888 aaneengesloten tot de landelijke Sociaal-Democratische Jongelieden Bond (SDJB).
Hun grote voorbeeld was Ferdinand Domela Nieuwenhuis (1846-1919), leider van de in 1881 opgerichte arbeiderspartij: Sociaal Democratische Bond (SDB). Domela ontving de jeugdigen thuis en tastte meer dan eens in de beurs om achterstallige zaalhuur of opgelopen doktersrekeningen te betalen. Hij werd door de jongelieden tot in zijn kleding toe gevolgd en zijn geschriften golden als onomstotelijk.[xiii]

De SDB was op 12 februari 1882 ontstaan uit plaatselijke sociaal-democratische verenigingen. De eerste vereniging was opgericht op 7 juli 1878 in Amsterdam door Willem Ansing (1837-1900). Deze door Ansing opgerichte Sociaal-Democratische Vereeniging (SDV) was een 'gemengde' vereniging: hiervan konden niet alleen handwerkslieden lid worden, maar ook onderwijzers, kantoorbedienden, winkelhouders en een ieder die met de beginselen kon instemmen.[xiv]
Tot de leden behoorden: Willem Ansing, Klaas Ris (1821-1902) en Hendrik Gerhard (1829-1886). In Haarlem, Den Haag en Rotterdam ontstonden later soortgelijke sociaal-democratische verenigingen.
Bernardus Hermanus Heldt (1841-1914), Ansing en Gerhard hadden contact gekregen met de toen 33-jarige Lutherse predikant Ferdinand Domela Nieuwenhuis (1846-1919). Domela Nieuwenhuis was met grote felheid opgekomen voor invoering van het algemeen kiesrecht, en had gesproken over socialisme. Zijn propaganda sloeg aan bij duizenden. Hij meende dat het tijd was voor een krachtige organisatie die zich hiervoor zou inzetten. Hij had het christelijk geloof losgelaten, en was een overtuigde atheïst geworden. Op 1 september 1897 nam hij afscheid als predikant en werd weldra de erkende leider van het Nederlandse socialisme.
Nadat ook in Rotterdam een Sociaal-Democratische Vereeniging was opgericht sloten de plaatselijke verenigingen zich aaneen en ontstond in 1881 de landelijke Sociaal-Democratische Bond (SDB) met als voorzitter H.Gerhard, enkele jaren later opgevolgd door: Ferdinand Domela Nieuwenhuis (1846-1919).

De in Amsterdam als zoon van een hoogleraar aan het Luthers seminarium geboren Domela Nieuwenhuis was Luthers predikant geworden, in 1879 afgetreden en een overtuigd atheïst geworden. Onbarmhartig had hij van leer getrokken tegen de vijf K’s: Kapitaal, Kazerne, Kerk, Kroeg en Koning, de machten die, zoals hij het zag, in samenspanning de arbeiders knevelden en hun alle rechten onthielden. Hij was in 1887 lid van de Tweede Kamer geworden voor het district Schoterland in Zuid-Oost Friesland waar hij zich bijzonder had ingezet om de erbarmelijke leef- en arbeidsomstandigheden van de veenarbeiders in het gebied te verbeteren. Zijn propaganda sloeg aan bij duizenden.
De concrete actie van de jeugdigen richtte zich tegen de remplaçantenwet, of de ‘bloedwet’ waarmee de jeugd uit de financieel goed gesitueerde sociale laag van de bevolking de vervulling van hun militaire verplichting liet verrichten door de jeugd uit de financieel slecht gesitueerde sociale laag van de bevolking: de arbeidersjeugd.[xv]
Met behulp van de remplaçantenwet, of de ‘bloedwet’ liet de jeugd uit het financieel goed gesitueerde deel van de bevolking hun militaire verplichting verrichten door het financieel slecht gesitueerde deel van de bevolking: de arbeidersjeugd.
De militaire-dienstplicht door de mannelijke jeugdigen ging in het jaar in waarin zij negentien werden. De regering had van tevoren het aantal vastgesteld, in de regel was dat 60.000. Tegen de 15.000 vielen eraf op medische, soms ook op andere gronden. De overige ruim 45.000 jeugdigen werden in twee groepen verdeeld: de buitengewoon dienstplichtigen die, als tenminste de materiele omstandigheden het toelieten, in buitengewone omstandigheden opgeroepen konden worden, en de gewoon dienstplichtigen die voor eerste oefening moesten opkomen. Deze groep was op 19.500 man gesteld. Van alle fysiek geschikten kregen dus velen vijstelling: wegens broederdienst (uit elk gezien behoefde slechts een zoon op te komen), wegens kostwinnerschap, wegens persoonlijke onmisbaarheid of wegens het bekleden van, of in opleiding zijn voor, een geestelijk of godsdienstig-menslievend ambt. Waren deze vrijstellingen verleend, dan waren er nog altijd meer dan 19.500 oproepbare. Dan ging het lot beslissen. De namen werden genummerd; de nummers werden tijdens de jaarlijkse zitting van de vaste lotingscommissie in de Ridderzaal in Den Haag door middel van een draaiende trommel getrokken en met de onderhavige naam ving de inlijving aan, net zo lang tot er 19.500 bijeen waren. De remplaçantenwet, of de ‘bloedwet’ maakte het mogelijk dat jeugdigen die door de loting aangewezen waren hun militaire verplichtingen te verrichten konden afkopen door deze door een ander te laten verrichten. Dit had ertoe geleid dat jeugdigen uit de financieel beter gesitueerde sociale laag van de bevolking hun militaire verplichting tegen een vergoeding lieten verrichten door leeftijdsgenoten uit de financieel slecht gesitueerde sociale laag: de laag der arbeiders.
Tegen deze wet hielden de jeugdigen tegen de tijd dat de uitslag van de loting bekend werd gemaakt bij de lokalen van de aanstaande militairen demonstraties, colporteerden er en verspreidden er manifesten.
De jeugdigen demonstreerden, colporteerden en verspreiden manifesten. Voor het verspreiden van een strooibiljet moest de 19 jarige L.Schotting zich bij de rechter verantwoorden, en hoorde 2 maanden gevangenisstraf tegen zich eisen, werden K.A.Bos en C.G.Tieleman in Amsterdam veroordeeld tot een gevangenisstraf: Bos voor 8 maanden en C.G.Tieleman tot 6 maanden en weer een ander (Lucas) in Den Haag veroordeeld tot 3 maanden gevangenisstraf.[xvi]
De jeugdigen lazen naast kranten, boeken en brochures, een enkeling las Multatuli, Buchner en jaargangen van De Dageraad, weer een ander las het Communistisch Manifest, en op een ander maakte Het Sociaal Sprookje van Gerhard grote indruk. Ze hadden een grote interesse en belangstelling voor de uitkomsten van de natuurwetenschappen: ze verdiepten zich Darwin, Kropotkin en Domela Nieuwenhuis en lieten zich door H. Roland Holst-van der Schalk de beginselen van een socialistische wereldbeschouwing bijbrengen.[xvii]
De jeugdigen trokken door de straten al zingend op de melodie van de Marseillaise, lieten hun straatbetogingen bijna nooit gepaard gaan zonder kloppartijen met de politie, colporteerden soms gewapend met knuppels als verdedigingsmiddel tegen de handtastelijkheden van een vijandig gezinde bevolking, gingen ‘s nachts motto’s plakken en kalken.[xviii]
Toen na 1890 aan de lange economische depressieperiode een einde was gekomen maakten de banken, de handel en de industrie weer winst. De werkloosheid onder de arbeiders daalde, de landbouw fleurde op, de tuinbouw kwam op, in de grote havensteden kwam de handel handen te kort, vele nieuwe fabrieken verrezen.
Binnen de door Domela Nieuwenhuis geleide SDB ontstonden debatten over de betekenis van de parlementaire democratie en hoe door een voortschrijdende beweging een omwenteling der machtsverhoudingen tot stand gebracht kon worden en uiteindelijk gekomen kon worden tot een op socialistische wijze ingerichte samenleving. Domela Nieuwenhuis koos voor de anti-parlementaire weg: werkstakingen die uiteindelijk moesten uitmonden in een revolutie; de Friese advocaat Pieter Jelles Troelstra (1860-1930) koos voor de parlementaire weg: een stapsgewijze hervorming door middel van wetgeving via het parlement.
Troelstra had in 1894 zijn lidmaatschap van de SDB beëindigd en samen met elf gelijkgezinden, (de ‘twaalf apostelen’), de Sociaal-Democratische Arbeiders Partij (SDAP) opgericht.
Toen ook onder de jeugdigen binnen de Sociaal Democratische Jongelieden Bond (SDJB) werd gediscussieerd over de vraag welke weg te kiezen naar een op socialistische wijze ingerichte samenleving en de meerderheid koos voor de anti-parlementaire weg gingen volwassenen met een hang naar het orthodoxe calvinisme en liberalisme uit angst dat het optreden van de jeugdigen zou leiden tot een nieuwe periode van werkloosheid nationale en christelijke deugden bijbrengen.

Zelfbeheersing

De onderwijzer Jentje Johan Kleefstra (1860-1929) laat aan de Brinioschool in Hilversum sport beoefenen: voetballen, schaatsen, zwemmen, korfballen, wandelen.[xix]

Sport was in het laatste kwart van de 19e eeuw ‘als vermaak’ uit Engeland overgewaaid. Het werd in de financieel betere gesitueerde lagen van de Nederlandse bevolking gezien als een a-politieke vorm van vrijetijdsbesteding voor jonge mannen.

Kleefstra: Rijst niet het beeld voor u op van de lange slungel die met de neus in de wind, een hoge boord onder de kin, een partij geleerdheid onder de arm, overal met zijn waanwijsheid te koop loopt? Denkt ge niet aan den bengel, die vagabondeert langs ’s Heeren wegen, alsof de heele wereld zijn domein is? die u met een brutaal gezicht staat te treiteren, uw tuin afstroopt, uw eigendom beschadigd en om God noch zijn gebod iets geeft? Of is uw ergernis meer opgewekt door de nufjes, die reeds als dames behandeld willen worden, terwijl ze nog in de korte rokken zijn en de neus optrekken voor alles, wat zuivere, ronde natuur is. [xx]
Vanaf de jaren zeventig van de negentiende eeuw had zich onder in de westerse wereld een denken meester gemaakt waarin aangenomen werd dat door de ontwikkeling van de mens, zowel in zijn biologische staat als in zijn staat als maatschappelijk wezen sociale misstanden vanzelf zouden verdwijnen. Dit sociaal-darwinistisch denken had zich in het laatste decennium der negentiende eeuw ook meester gemaakt van de volwassenen binnen de Sociaal Democratische Arbeiders Partij (SDAP). Woordvoerder van dit denken was Adriaan Henri Gerhard (1858-1948). Gerhard was een der oprichters van de SDAP die groot aanzien genoot: zijn Sociaal Sprookje werd verschillende malen gedrukt en voorgelezen op vergade­ringen.[xxi]
Hij had het boek: Ernst Haeckel over de tegenwoordigen stand van onze kennis van de oorsprong van het menselijk geslacht, in het Nederlands vertaald.[xxii]
Ernst Heinrich Philipp August Haeckel (1834-1919) was bioloog en popularisator van een door de successen van de natuurwetenschappen gevormd monistische-filosofie waarin het organisch leven: mens, plant en dier, én het an-organisch leven: de menselijke geschiedenis, als één geheel werd gezien en werd aangenomen dat wanneer de mens zowel in zijn biologische staat als in zijn staat als maatschappelijk wezen zich doorgaand zou ontwikkelen, zo een gemeenschap zou ontstaan van weldenkende en weldoende mensen. Hij had in 1899 Die Welträtsel. Gemeinverständliche Studiën über Monistische Philosofie laten verschijnen.[xxiii]
Het boek was een ongeëvenaard succes: er werd in honderden publicaties en tijdschriften over gepubliceerd, het werd uitgegeven in meer dan twintig talen en er werden drie miljoen exemplaren van verkocht.[xxiv]
Haeckel had zich laten inspireren door de Engelse bioloog Charles Darwin (1809-1882) die in 1859 zijn ‘The origin of species‘ had laten verschijnen.[xxv]
Darwin had de historische methode toegepast in de biologie. Mogelijk gemaakt door de overweldigende hoeveelheid feitenmateriaal door de ontwikkeling van de paleontologie, de planten- en diergeografie en de geologie die hem ter beschikking stonden was Darwin tot de conclusie gekomen dat alle levende soorten van dieren en planten niet onveranderlijk zijn. De organische wereld maakte een doorgaande evolutie door niet slechts wat de uiterlijke eigenschappen (soort) betreft, maar ook wat betreft de innerlijke hoedanigheden: het functioneren van het hart en de longen, de ontwikkeling van het zenuwstelsel en de zintuigen en de kracht der instincten. De gehele tegenwoordige organische wereld, planten zowel als dieren en dus ook de mens was het resultaat van een ontwikkelingsproces, dat miljoenen jaren had geduurd.
Darwin was tot zijn conclusie gekomen door de Engelse geestelijke Thomas Robert Malthus (1766-1834). Malthus had er op gewezen dat er periodiek (elke 25 jaren) het zwakke deel van de bevolking overleed en het sterke deel overleefde.[xxvi]
Zijn theorie was dat de omvang van de hoeveelheid voedingsmiddelen, onder de meest gunstige omstandigheden, vermeerderde met een factor 1, het vermeerderde zich immers als een rekenkundige reeks: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 enz. en dat wanneer zich geen rampen of epidemieën voordeden, de omvang van de bevolking zich steeds verdubbelde, het vermeerderde zich immers als een meetkundige reeks: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 enz. Zo was er periodiek een periode waarin de omvang van de hoeveelheid voedingsmiddelen te klein was voor de grootte van de omvang van de bevolking en overleed het zwakke deel van de bevolking.[xxvii]
Malthus’ ‘demografische verelendungstheorie’ bleek onjuist te zijn. In Engeland daalde het loon tot onder het bestaansminimum wanneer er een groot aanbod was van arbeidskrachten. Wanneer dan door overlijden de grootte van het aanbod van arbeidskrachten weer was afgenomen nam de omvang van het loon weer toe, totdat alles zich weer herhaalde. 
Had Malthus gesteld dat er op enig moment het zwakke deel van de bevolking overleed door een tekort aan voedsel, Neo-Malthusianen in Nederland stelden het omgekeerde: een deel van de bevolking overleed doordat er op enig moment teveel mensen waren, en bepleitten te komen tot het verkleinen van de omvang van de bevolking door een vrijwillige geboortebeperking. Met dit het doel werd in 1881 de Nieuw-Malthusiaanse Bond opgericht dat de voorlichtingsbrochure uitgaf ‘De middelen ter voorkoming van groote gezinnen’ en een zogenaamd ‘middelenboekje’ verstrekte.[xxviii]

Verantwoodelijkheidbesef

De regering Pierson (1897-1901) laat jeugdigen die door de rechter zijn veroordeeld niet meer opsluiten, maar opvoeden in het eigen gezin. Voogdijraden kregen de taak de rechter te adviseren en gezinsvoogden, verenigd in de Pro Juventute verenigingen, de leiding van het gezin.
Rond de wisseling van de negentiende naar de twintigste eeuw had zich onder sociaal-liberalen een denken gevormd waarin werd aangenomen dat door een betere opvoeding een einde zou komen aan sociale misstanden.[xxix]
Woordvoerder van dit denken was de hoogleraar in de staathuishoudkunde en statistiek: Adriaan Cort van der Linden (1846-1935). Cort van der Linden had gesteld dat het de werklieden ontbrak aan matigheid, orde en spaarzaamheid, en dat ze daar zelf verantwoordelijk voor waren.[xxx]

Saamhorigheidsgevoel

Aan de Humanitaire School in Laren mogen de jeugdigen elkaar helpen en samenwerken.[xxxi]
Tussen 1896 en de Eerste Wereldoorlog had zich onder een bepaalde groep van intellectuelen een denken gevormd waarin geloofd werd dat samenwerking en wederzijdse hulp, de ontwikkeling naar een betere gemeenschap zou bevorderen. Woordvoerder van dit Christen-anarchisme, of Humanitaire Idealisme of Tolstojanisme, zoals het ook wel werd genoemd was de hoogleraar Jacob (Koos) van Rees (1854-1924). Van Rees had in zijn woonhuis in Laren enkele kamers beschikbaar gesteld voor het onderricht en voor huisvesting van de onderwijzers en sprong bij wanneer er een financieel tekort dreigde te ontstaan. Van Rees: ‘een kleine man met een baardige profetenkop – als Tolstoi – met eigenaardig heldere dwepersogen, boven een donkergetinte, ruime cape’, . . . een mensenvriend, maar niet zonder heersersneigingen [xxxii] had in Blaricum eerder een kolonie opgericht waaraan een einde was gekomen toen de plaatselijke bevolking de gebouwen van de kolonie hadden vernield uit woede van de gevolgen van de op 8 januari 1903 gehouden spoorwegstaking.
De Russische edelman Lev Nikolajevitsj Tolstoj (1828-1910) was omstreeks 1900 plotseling met veel werken voor de dag gekomen. [xxxiii]
Hij werd als één der indrukwekkendste en raadselachtigste verschijningen van de 19 e eeuw gezien die een enorme indruk maakte. Tolstoj was de zoon van een der oudste grafelijke families in het tsarenrijk. Ze zouden in de veertiende eeuw met een schare van volgelingen uit het westen zijn gekomen, om zich in de Oekraïne te vestigen. Hun aanzien was gestegen en hun rijkdom toegenomen. Tolstoj erfde het landgoed Jasjana Poljana waar hij de kinderen van de boerenbevolking onderricht liet geven tijdens de wintermaanden wanneer er voor hen niet veel te doen was. Aanhangers van Tolstoj (ook wel geschreven als Tolstoy) in Nederland, lieten zich inspireren door de Russische bioloog, politicus en sociaal-anarchist Pjotr Kropotkin (1842-1921). Kropotkin was een man van de wetenschap.[xxxiv]
Kropotkin aanvaardde de evolutietheorie van Darwin, maar had kritiek op het door hem aangenomen selectiebeginsel waarin de strijd voor het voortbestaan: the struggle for life, en de strijd van de sterkste te overleven: the survival of the fittest de evolutie van levensvormen zou bevorderen. Kropotkin had erop gewezen dat in het tsaristisch Rusland, waar feodale en communale samenlevingsvormen domineerden en de vrijemarkteconomie nog een ondergeschikte rol vervulde, juist bepaalde vormen van samenwerking, en van wederzijdse hulp, de ontwikkeling van de gemeenschap hadden bevorderd.[xxxv]

Tevredenheid

De uitgever Eduard Benjamin Ter HorstJr. (1865-1905) laat verhalen schrijven over het dagelijkse huiselijk gezinsleven onder de titel: Dicht bij Huis, gevolgd door Nog bij Moeder, later onder de titel: Het boek van Ot en Sien [xxxvi] en wandplaten maken met een illustratie van het dagelijkse leven van een handarbeider.
In het eerste decennium der negentiende eeuw had zich onder orthodox-protestantse volwassenen een denken gevormd waarin werd aangenomen dat een ieders plaats in het sociale leven bepaald was door een kracht buiten de mens.
Woordvoerder van dit denken was Abraham Kuyper (1837-1920). Kuyper was hoogleraar aan de Vrije Universiteit in Amsterdam waar zijn woord een onbegrensd gezag genoot. Hij had leidinggegeven aan een afsplitsing van de Hervormde Kerk waaruit samen met andere groepen van gelovigen de Gereformeerde Kerken in Nederland waren ontstaan.

Verschillende predikanten, waaronder H.P. Scholten, Hendrik de Cock van Ulrum en A. Brummelkamp van Hattem waren in botsing gekomen met de in 1816 gevormde Nederlands Hervormde Kerk. Zij werden alle door de kerkelijke autoriteiten geschorst of afgezet. De Cock had zich met zijn volgelingen in 1934 meester gemaakt van het kerkgebouw in Ulrum, Middelstum, Uithuizermeeden, Groningen enz.
In 1886 had er een tweede afscheiding plaatsgevonden: Doleantie, o.l.v. Abraham Kuyper. Kuyper wilde met zijn Doleantie meer zeggenschap tegenover de protestantse kerkvorsten. Hij gaf leiding aan het samengaan van de twee groepen van afgescheidenen met nog anderen die in 1892 leidden tot de vorming van de Gereformeerde Kerken in Nederland.

Toen in de Tweede Wereldoorlog de Gereformeerde Kerken het gebod uit Romeinen XIII: ‘Alle ziel zij den machten, over haar gesteld, onderworpen; want er is geen macht dan van God, en de machten, die er zijn, die zijn van God geordineerd’ letterlijk namen door de Duitse bezetter te zien als de boven hen gestelde macht, was dit in 1944 voor de hoogleraar Klaas Schilder reden zich af te scheiden. Hij erkende de Duitse bezetter niet als een boven de mens gestelde macht, voor hem was dat de Koningin. Schilder wees hiermee de Duitse bezetter op religieuze gronden af, niet op humanitaire. De afgescheidenen gingen verder als: Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt, ook wel als Artikel 31, het artikel uit de bijbel waarop zij hun besluit baseerden.

Kuyper had in het door hem opgerichte dagblad: De Dageraad, in een serie van opstellen over de maatschappelijke funktie van het gezin in de samenleving gesteld dat het gezin gezien moest worden als ‘de wortel en de kiem (is) waar heel de Staat uit opwast, niet volgens uitvinding der menschen, maar volgens het bestel van den levenden God’, en dat hierin de vader ‘eene macht is, die bepaalt hoe het moet, en waaraan het kind zich heeft te onderwerpen’.[xxxvii]
Hij had verder gesteld dat de jeugd het besef moest worden bijgebracht ‘van eerbied voor een boven ons staand gezag’, en het besef dat ‘de beslissing over de positie, waarin we geboren zouden worden, niet aan ons stond, maar aan een macht buiten ons’.[xxxviii]
Kuyper had in een eerder verschenen opstel opgeroepen arbeiders bij te brengen ‘met weinig tevreden leeren zijn’.[xxxix]
Op een in 1891 gehouden congres: Het  Sociale vraagstuk en de christelijke religie had Kuyper het opkomen van arbeiders voor verbetering van het lot veroordeeld als een dienst van Mamon, de aanwezige arbeiders opgeroepen af te zien van verbetering van het lot, hun in de plaats daarvan ‘het eeuwige leven’ in het vooruitzicht gesteld en ‘heerlijkheden na het aardse bestaan’ en ze ervoor gewaarschuwd dat ‘een lotsverbetering in deze korte spanne tijds van ons tijdelijk aanzijn, wild en woest alle uitzicht op een heerlijkheid, die eeuwig duren zal, afsnijdt’.[xl]
Als minister-president van het naar hem genoemde kabinet had Kuyper de in januari 1903 gehouden spoorwegstaking veroordeeld als een misdrijf: ‘misdrijf was het, om voor zoo gering doel zulk een beweging te ontketenen, misdrijf, om het spoorwegverkeer, eerste voorwaarde voor 's lands welvaart, stil te leggen, misdrijf, een van de belangrijkste organen, die de overheid tot uitoefening van haar taak noodig had, te verlammen. Dit misdrijf moest als zoodanig gequalificeerd en in het Wetboek van Strafrecht gebracht worden, te meer, daar het werd aanbevolen, geloofd en gepredikt. Ging men dit drijven niet te keer, dan zou de overheid ondergeschikt worden aan het bestuur van een federatie. Men mocht voorzichtig zijn, zoo waarschuwde Kuyper, het gevaar was nog niet geweken, het bestond nog.’ [xli]
Koningin Emma had het oordeel van Kuypers nog eens duidelijk herhaald in de troonreden: het was ‘eene misdadige woeling’.[xlii]
Een veem als Blaauwhoed had geen middel onbeproefd gelaten om de invloed van de arbeidersorganisaties uit te schakelen; de Vereeniging van Werkgevers op Scheepvaartgebied verzette zich eveneens tegen de invloed van de organisaties van arbeiders en had geweigerd deze te erkennen als vertegenwoordiger van de werknemers. Eind 1902 stelde een in 1900 opgerichte Federatie van arbeiders het lidmaatschap van de Federatie verplicht voor iedere in de haven en bij de scheepvaartbedrijven werkzame arbeider en verbood de leden samen te werken met de niet bij de Federatie aangesloten arbeiders. De aanleiding hiervan was het voor de arbeiders geldende verbod van de directie van het overslagbedrijf Blaauwhoedenveem lid te zijn van de Federatie.
Toen op 8 januari arbeiders van het Blaauwhoedenveem die niet lid waren van de Federatie bij de firma W.Muller en Co. goederen kwam halen en deze geweigerd werden door wel bij de Federatie aangesloten arbeiders werden deze arbeiders ontslagen. Dit leidde tot een staking van het gehele personeel. In korte tijd breidde de staking zich uit onder alle haven- en transportbedrijven uit. Als ook de spoorwegarbeiders die lid zijn van de Federatie weigeren samen te werken met niet bij de Federatie aangesloten arbeiders grijpt ook bij de spoorwegen de staking snel om zich heen.
De staking was een uiting van jarenlang opgekropte grieven. De kleinste overtredingen waren streng bestraft. Zelfs werden arbeiders gedwongen verantwoording af te leggen over hun activiteiten voor de vakorganisaties, waarbij ze urenlang onbeweeglijk moesten staan! Op 29 januari staakten op het Centraal Station in Amsterdam alle spoorwegarbeiders. De staking breidde zich uit tot de spoorwegarbeiders van alle Amsterdamse stations.

Toen de spoorwegdirectie weigerde te wijken werd op een drukbezochte vergadering van de stakers besloten de staking uit te breiden tot acht belangrijke spoorwegknooppunten. De spoorwegdirectie, overrompeld door de gebeurtenissen en naar haar eigen mening onvoldoende gesteund door regering, leger en politie, capituleerde. Op zaterdag 31 januari 1903, even na middernacht maakte de directie bekend dat de georganiseerde arbeiders niet hoefden samen te werken met de ongeorganiseerde arbeiders, dat er geen strafmaatregelen zouden volgen, dat de ontslagen arbeiders weer in dienst zouden komen, dat het loon over de stakingsdagen uitbetaald zou worden en dat de vakorganisaties erkend zouden worden als gespreks- en onderhandelingspartner.[xliii]
Nadat de regering, de directie en de burgerij van de schrik bekomen waren, zochten zij een weg om het verloren prestige te herwinnen. De confessionele regering Kuyper diende een wetsontwerp in dat staken bij de overheid en de spoorwegen verbood en waarin elke pressie op arbeiders die niet aan de staking deelnamen en het werk van de stakende arbeiders wilden overnemen, strafbaar was gesteld. Men sprak in de arbeidersbeweging van 'worgwetten'.


De uitgever TerHorstJr. was in Groningen geboren als zoon van Eduard Benjamin TerHorst (1828-1896) en Anna Berendina Gerhards (1840-1865). Vader TerHorst was op zestienjarige leeftijd vanuit Twente naar Groningen verhuisd om te werken in de papier- en boekwinkel van zijn zwager: Jan Berends Wolters (1808-1860). Toen het echtpaar Wolters in 1860 overleed was vanwege het ontbreken van nakomelingen TerHorst eigenaar geworden van de papier- en boekwinkel, die hij op zijn beurt in 1894 had overgedaan aan zijn zoon.
TerHorstJr. had Hindricus Scheepstra (1859-1913) verzocht verhalen te schrijven over het dagelijkse huiselijk leven van een gezin. Scheepstra was opgegroeid op het platteland van Drenthe en leraar aan de Rijkskweekschool in Groningen. Hij had vele door de uitgever Wolters (ter Horst Sr. en Jr.) uitgegeven schoolboeken geschreven zoals: Natuurkennis voor de volksschool (1893), Schoolwandelingen (1893), Ambachten en bedrijven (1903), samen met de Friese onderwijzer Wiebe Kornelis Walstra (1852-1917) een Handleiding voor het zaakonderwijs in de eerste schooljaren (1899) waarvoor de Groningse onderwijzer Berend Brugsma (1797-1868) de illustraties had gemaakt naar voorbeeld van wat hij in Duitsland had gezien. Ook was Scheepstra sinds jaren redacteur van De Schoolwereld, een door Wolters uitgegeven periodiek.

Scheepstra had zich op verzoek van de uitgever TerHorstJr. zich bij het schrijven moeten laten bijstaan door Gerard Jan Ligthart (1859-1916). Ligthart was opgegroeid in de Amsterdamse volksbuurt: De Jordaan en na de lagere school niet aan het werk gegaan bij een kleine baas, wat gebruikelijk was onder zijn leeftijdsgenoten, maar kwekeling geworden, wat betekende dat hem aan een lagere school door de hoofdonderwijzer het vak geleerd werd van onderwijzer en dat hij in de avonduren verdere studie volgde. Jan was geen kind om bij een kleine baas aan het werk te gaan én geen kind van wie de ouders of leerkrachten dachten dat het met een beurs naar de Rijkskweekschool in Haarlem kon om opgeleid te worden tot leerkracht.
Ligthart slaagde bij de tweede poging voor het examen van de opleiding die hem de bevoegdheid moest geven aangesteld te kunnen worden als hoofd van een school. Hij kreeg in 1885 een aanstelling als hoofd van een school in Den Haag. Ligthart werd niet lid van de Bond van Nederlandse Onderwijzers maar van het Nederlands Onderwijzers Genootschap waarvan vooral hoofden van scholen en leraren uit het voortgezet onderwijs lid werden.
In de door TerHorstJr. uitgegeven verhalen wordt het dagelijkse bestaan weergegeven van een gezin dat op het platteland een ruime vrijstaande comfortabele woning bewoont met een moeder die geen betaalde bezigheden buitenshuis verricht en een vader die de kost verdient als hoofdarbeider. Het is een gezin ‘waar van jongs af Vader en Moeder met elkaar en met de kinderen omgaan, waar een beschaafde, welwillende toon heerscht, waar de ouders dag aan dag een levend voorbeeld geven van vriendelijkheid, inschikkelijkheid, opofferingsgezindheid, en niet alleen jegens elkander en de kinderen, ook jegens de dienstboden en de gasten’. [xliv]
Het zijn romantische verhalen waarin de bucolische idylle (het land en herdersleven) de boventoon voert en in schril contrast stond met het feitelijke bestaan van de overgrote meerderheid van de bevolking.
De feitelijke omstandigheden waaronder de arbeiders op het platteland leefden waren erbarmelijk: volkomen verwaarloosd, dikwijls in lemen hutten, half onder, half boven de aarde gebouwd, verstoken van alle middelen van bestaan.[xlv]
Het in de verhalen beschreven dagelijkse bestaan stond ook in schril contrast met het dagelijkse bestaan van de jeugdigen in de steden. Bij de volkstelling uit 1899 bleek dat in Nederland bijna een kwart van de bevolking (23%) in een eenkamerwoning gehuisvest was; dat percentage bedroeg voor de stad Rotterdam en de provincie Groningen 58%, voor de provincie Drenthe zelfs 62%.
In de meest beruchte buurten in Amsterdam, zoals de oude Jodenbuurt, Kattenburg en de Jordaan woonden duizenden gezinnen opeengepakt in sloppen en nauwe gangen waar bijna geen daglicht binnenkwam. Kinderen groeiden op in klamme kelderwoningen, of op afgeschotte zolders, in eenkamerwoningen, vaak met drie of meer personen, of soms in betere woningen die een kamer, een keukentje en een alkoof hadden, en rug aan rug gebouwd waren. Deze woningen vormden naamloze stegen met bergplaatsen voor lompen of vispakhuizen, waar een ondraaglijke stank hing, waar ratten en wandluizen de nimmer ontbrekende gasten waren. Waar een waterleiding meestal ontbrak en dikwijls door een aantal gezinnen werd gedeeld. Privaten werden gedeeld met twee, vier, soms zelfs met zes of acht gezinnen of waar er zelfs maar één privaat was werd deze gedeeld door een hele steeg. Elk jaar overleden er duizenden arbeiders aan de gevreesde proletariërziekte: de tering, en de kindersterfte was er verschrikkelijk hoog. De moeders en de vaders werkten veelal in fabrieken en werkplaatsen of verdienden er de kost in de huisindustrie.
De uitgever TerHorstJr. was door de omgang met de predikant S.D.van Veen (1856-1924), met wie hij een uitgebreide reis had gemaakt langs steden buiten Nederland om illustraties te verzamelen voor een uit te geven bijbel, in kennis gekomen met het gereformeerde geloof van Kuyper waarvan ook Ligthart aanhanger was. De gereformeerde predikant C.W. Coolsma (1877-1955) beschrijft Ligthart als een man die ‘door-en-door godsdienstig, innig vroom, kinderlijk vroom’ was.[xlvi]
De predikant Willem Banning (1888-1971) beschrijft hoe Ligthart’s latere publicaties over de religieuze achtergrond van zijn onderricht insloegen.[xlvii]
De uitgever Ter HorstJr., een man ‘van uitersten’ en ‘niet altijd vrij van een zekere grilligheid [xlviii] had van de onderwijzer Ligthart, van wie nog slechts een enkel artikel was verschenen, een bijna mythisch figuur gemaakt.
In het voorjaar van 1899 had Ter HorstJr. het door hem uitgegeven periodiek: De schoolwereld. Weekblad van het lager onderwijs in Nederland en de koloniën waarvan M.J. Koenen en de onderwijzers W.K. Walstra en P.H. Mulder de redacteuren waren en Scheepstra de eindredactie voerde abrupt beëindigd. Toen hij drie maanden later met een nieuw periodiek kwam had hij dit als titel gegeven School en Leven en als ondertitel: Weekblad voor opvoeding en onderwijs in school en huisgezin, verwijzend naar Kuypers: ‘Antirevolutionair ook in uw Huisgezin, maar nu met als redacteur: Ligthart. Het door Ligthart geschreven openingsartikel: Een woordje aan ’t slot, deed veel stof opwaaien: het had de lezers te veel doen denken aan een preek.[xlix]
De onderwijzer Theo Thijssen (1879-1943), die enkele bijdragen aan School en Leven had geleverd, was in conflict gekomen met Ligthart. Thijssen had niet anders kunnen oordelen dan dat Ligthart zich had laten inpalmen door allerlei zedepredikers om hem heen.
Op door Scheepstra en Ligthart geschreven verhalenbundels was Ligthart als auteur vermeld en Scheepstra als mede-auteur. De naam van Ligthart was als mede-auteur vermeld op een uitsluitend door Walstra en Scheepstra geschreven heruitgave van een Handleiding voor het zaakonderwijs (een lijvig boekwerk met vier reeksen van wandplaten) waarvoor de Groningse onderwijzer Berend Brugsma (1797-1868) de illustraties had gemaakt naar voorbeeld van wat hij in Duitsland had gezien, zo ten onrechte de suggestie wekkend dat Ligthart hiervan de ontdekker was.
Ook liet de uitgever TerHorstJr. een door de onderwijzer M.B.Hoogeveen (1863-1941) ontwikkeld Leesplankje, een plankje met daarop afbeeldingen met bijbehorende woorden, van afbeeldingen voorzien die ontleend waren aan de verhalen over Ot en Sien. [l]  
De uitgever TerHorstJr. had wandplaten laten verschijnen met een illustratie van het dagelijks leven van een arbeider, gemaakt door de in de toenmalige plattelandsgemeente Groningen opgegroeide Cornelis Jetses (1873-1955). Jetses had de wandplaten gemaakt naar voorbeeld van illustraties die gemaakt waren door de Groningse onderwijzer Berend Brugsma (1797-1868). De wandplaten boden een illustratie van een handarbeider overeenkomende met de beschrijving van Ligthart in zijn Vrijheid en discipline in de opvoeding n.l. als iemand: ‘die zijn eentonig werk . . . zingende verricht en daarbij niet alleen onder zijn arbeid maar ook van zijn arbeid geniet’.[li].
Een beschrijving zoals we die ook tegenkomen bij de predikant J.P. Hasebroek (1812-1896): De arbeider leidt zijn eentonig en onafgewisseld leven met onveranderlijke tevredenheid. Ook al kunnen wij niet naar hem kijken zonder een opkomend gevoel van medelijden over zijn zware arbeid en armoedig bestaan, ik verzeker ik u dat hij ons daarvoor niet bedanken zou, omdat hij van al ons beklag niets zou begrijpen. Maar er is ook geen reden toe: de man heeft alles wat hij wenst. Zijn klok staat aan de hemel: hij gaat met de zon aan het werk en naar bed. Zijn tanden zijn hard genoeg voor het hardste roggebroed, en zijn lichaamssappen weten niets van het schadelijke van een onmatig gebruik van spek. Zijn harde matras schijnt met slaapbollen gevuld. Alle dagen heeft hij een lekker gastmaal: aardappelen door zijn eigen hand geteeld, met een heerlijke saus overgoten, die honger heet, en een groot feest: rust na de arbeid. [lii]

Plichtsbesef

In Ons Huis in de Amsterdamse volkswijk de Jordaan kunnen de jeugdigen gebruik maken van een bibliotheek en een leeszaal, deelnemen aan een praatavond of een zondagavondbijeenkomst, een lezing of een voordracht volgen, een tentoonstelling bezoeken, onderricht volgen in de Nederlandse taal, in koken, in kleding knippen, in kleding verstellen, in muziek maken, in toneel spelen.[liii]
In het eerste decennium van de twintigste eeuw had zich onder vrijzinnig-democraten een denken gevormd waarin werd aangenomen dat met voldoende algemene kennis vanzelf een einde zou komen aan sociale misstanden. Woordvoerder van dit zich onder middenstanders, ambtenaren, onderwijzers en intellectuelen gevormd denken was de oprichter van de Vrijzinnig Democratische Bond (VDB): Arnold (Nol) Polak Kerdijk (1846-1905). Kerdijk had rechten gestudeerd aan de Rijksuniversiteit van Utrecht en zich laten inspireren door het werk van E.C.Knappert (1860-1952). Knappert had eerder in Leiden in het Leidse volkshuis geopend aan werkloos geworden dienstmeisjes en andere vrouwelijke jeugdigen de mogelijkheid geboden onderricht te volgen in Nederland, in het herstellen van kleding, in verpleging, gelegenheid te maken van een bibliotheek, wandeltochten te maken, een zangkoor voor arbeiders en vakantiedagen voor de bezoekers.
Knappert had de Mulo gevolgd, de acte Frans gehaald en het diploma godsdienstonderwijzeres. In 1896 had ze de brochure De Arbeidskerk in Engeland van John Trevar vertaald en gepropageerd die een socialisme voorstond waarin aan intellectuelen de leiding werd toegedacht.
In 1915 werd ze directrice van de Amsterdamse School voor Maatschappelijk Werk. Toen Knappert in 1926 met pensioen ging had ze haar intrek genomen in een huisje op het terrein van de Arbeidersgemeenschap der Woodbrookers in Bentveld.
Knappert had zich op haar beurt laten inspireren door het werk van de student Arnold Toynbee (1853-1884). Toynbee had in de Londense arbeiderswijk East-End een woning betrokken van waar uit hij de arbeiders kennis bijbracht, muziek voor hen maakte en in en voor de buurt werkzaam was, nadat de kwekeling Charles Lowder uit Oxford hem hierin voor was gegaan. Studenten en afgestudeerden die zich tot dit werk aangetrokken voelden namen plaats in buurtcommissies en besturen om verbeteringen door te voeren.
In Nederland waren socialistische studenten betrokken geweest bij de eerste pogingen om tot het Toynbee-werk te komen.
Na de dood van Arnold was ter nagedachtenis aan hem in 1884 door het dominees-echtpaar Barnett een hoofdkwartier opgericht: de Toynbee-Hall met een leeszaal, een ruimte waar sport beoefend kon worden, een ruimte waar studenten gedurende enige tijd konden wonen en slapen en met de mogelijkheid voor de bewoners uit de buurt elkaar te ontmoeten.

 

Werklust

Aan de Engendaalschool in Soest mogen de jeugdigen in de schooltuin werken.[liv]
In het eerste decennium der negentiende eeuw had zich onder bepaalde groepen van intellectuelen en kunstenaars een denken gevormd waarin werd aangenomen dat voor een ieder die wilde werken een gelukkig bestaan mogelijk was. Woordvoerder van deze humanitaire-idealisten was de arts Frederik Willem van Eeden (1860-1932). Van Eeden ‘een man die wel voor, maar niet met de massa voelde’ behoorde tot die groep van intellectuelen bij wie omstreeks 1900 productieve associaties (kolonies) zeer in trek waren.[lv]
Ze hadden kritiek op het kapitalisme, en trachtten door het oprichten van communistische productieve associaties een aanvang te maken met een communistische maatschappij.[lvi]
Van Eeden had in 1898 in Bussum zijn productieve associatie: Walden opgericht. Hij nam aan dat er in West-Europa en Amerika geen plotselinge maatschappelijke verandering op komst was en had zijn plan ontworpen voor coöperatieve associaties binnen de bestaande maatschappij.[lvii]
Hoever de kolonie Walden buiten de realiteit van het leven stond, illustreert de kijk van een paar arbeidersjongens op deze zaak: 'In de kolonie van Van Eeden hadden we misschien kunnen gaan, maar toen we op een zondag er heen waren gelopen, vier uur gaans, toen liep daar een heer, in een boerenkiel, met dure gele schoenen, kolombijntjes te eten uit een papieren zak, blootshoofds, in innige aanraking met de natuur, zoals dat toen genoemd werd, en z'n baard vol kruimels. Toen dorsten we niet verder en liepen maar weer naar Amsterdam terug.[lviii]
Van Eeden stelde dat het onderscheid tussen kapitalisten en niet-kapitalisten op een misvatting berustte: ‘Alle leden onzer samenleving, zoowel bezitters als niet bezitters hebben kapitalistische levensuitingen, moraal en begrippen’. [lix]
Van Eeden nam het bestaan aan van drie standen: zij die het inkomen verkrijgen uit de opbrengst van geld: grondbezitters, aandeelhouders, renteniers; zij die het inkomen verkrijgen uit het verrichten van arbeid in loondienst bij de overheid of uit het verrichten van arbeid als zelfstandige beroepsbeoefenaar: lakeien, ambtenaren, artsen, advocaten; zij die het inkomen verkrijgen uit het verrichten van arbeid in loondienst bij particulieren: fabrieksarbeiders, dagloners. [lx]
Van Eeden wees de georganiseerde strijd van de arbeiders te komen tot verbetering van de levensvoorwaarden en -omstandigheden af, wat hem er niet van weerhouden had zijn hele vermogen op het spel te zetten voor hulp aan de slachtoffers van de spoorwegstaking van 1903. Hij schreef in Waarvoor werkt gij, als enig juiste oplossing voor een antikapitalistische samenleving te zien een coöperatieve verbruiksvereniging: een vereniging van personen, onverschillig uit welke klasse der kapitalistische maatschappij, die samenleven en arbeiden en hun gemeenschap in stand houden op niet-kapitalistische wijze.[lxi]
Van Eeden was bewonderaar van de Oosterse theosoof Abindranath Tagore (1861-1941) en enige tijd aanhanger van het denken van de hoogleraar in de filosofie, en pre-fascist: G.J.P.J. Bolland (1854-1922). Van Eeden schreef in De Nieuwe Gids, waarvan hij redacteur was, dat zijn gedachten die hij had verwoord in zijn Redekunstige grondslag van verstandhouding, grote overeenkomst vertoonden met die van de hoogleraar in de filosofie.[lxii]
Van Eeden zou bij een andere gelegenheid spreken over ‘de vriendelijke, goedhartige en naïef-geniale professor.[lxiii]
Van Eeden richtte later de Bond van de koninklijken van geest op, waarmee hij zijn stempel wilde drukken op de cultuur en politiek van Europa,
De kolonie Walden ontwikkelde van een amateuristisch tuinbouwbedrijf zonder duidelijke reglementen tot een antikapitalistische commune, die niet anarchistisch werd genoemd maar in de praktijk wel uitging van gemeenschappelijke besluitvorming en vrijwillige beheersing van egoïsme. Het economisch zwaartepunt lag in latere jaren niet meer in land- of tuinbouw maar in enkele coöperatieve bedrijven, waarvan de bakkerij tot lang na de opheffing van Walden floreerde.
Van Eeden had zich laten inspireren door de Amerikaanse denker David Thoreau (1817-1862). Thoreau had van 1845 tot 1847 vertoefd in een boshut bij de Walden-vijver in de Amerikaanse staat Massachusetts en in 1854 zijn Walden, or Life in the woods laten verschijnen.
Van Eeden had het relaas van Thoreau waarin de door de schrijver nagestreefde vereenvoudiging van levensomstandigheden centraal stond, in het Nederlands vertaald en voorzien van een voorwoord laten verschijnen.[lxiv]

Naastenliefde

In Vledderveen (Gr.) laat de onderwijzer Hendrik Leonard Borgman (1880-1950) de verdeling van consumptiegoederen naspelen op een perceel dalgrond waar een afbeelding was gemaakt van Nederland, Europa en Amerika. [lxv]
Omstreeks 1914 had zich in anti-revolutionaire en christelijk historische kringen en onder volwassenen rond het christelijk weekblad Algemeen Welzijn een denken gevormd waarin geloofd werd in een betere verdeling van consumptiegoederen.
Woordvoerder van dit christen-socialisme was de predikant Bartholomeus (Bart) de Ligt (1883-1938). De Ligt behoorde tot die groep van personen die het weliswaar eens met de strijd van de SDAP tegen de reactionaire politiek van de kerken en de confessionele kabinetten, maar afwijzend stond tegenover het culturele en geestelijke klimaat van de SDAP waarin het christelijk geloof werd afgewezen als zijnde in strijd met de uitkomsten van de natuur- en maatschappijwetenschappen én gezien werd als in strijd met de menselijke waardigheid doordat het mensen van strijd voor lotsverbetering afhoudt of deze althans in het licht van de eeuwigheid tot iets van ondergeschikte betekenis maakt.[lxvi]
De Ligt was enige tijd aanhanger van het orthodox-protestantse denken van de pre-fascist G.J.P.J. Bolland (1854-1922). Hij keerde zich tegen de socialistische utopie: niet een andere wijze van produceren, maar een rechtvaardiger verdeling van consumptiegoederen, zag hij als doel. De Ligt sloot zich in 1910 aan bij de in 1907 opgerichte Bond van Christen-Socialisten (BVCS), ook wel Religieus Socialistisch Verbond genoemd. [lxvii]
De Ligt had in het beginselprogramma voor de BVCS: God Uzelf Uw Naaste, opgeroepen het tweede gebod van Christus in het Mattheus-evangelie na te leven: Gij zult uwen naaste liefhebben als uzelven.[lxviii]
III Democratische gezindheid

De botsende belangen der Europese imperialistische mogendheden hadden op 3 augustus 1914 geleid tot het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. Tussen het na 1870 snel opkomende Duitsland en de over de gehele wereld gevestigde macht van Engeland was een strijd uitgebroken om een herverdeling van koloniën, invloedssferen en afzetmarkten.
De economische tegenstelling tussen Engeland en Duitsland was versterkt door de strijd tussen Frankrijk en Duitsland om Elzas-Lotharingen en door de strijd tussen Rusland en Oostenrijk-Hongarije om invloed op de Balkan.
Bij de wedren om grondstoffengebieden en afzetmarkten waar ook ter wereld te beheersen, met wat voor middelen dan ook, maar vooral ook om kapitaal te exporteren naar economisch achtergebleven gebieden waren Duitsland, Italië en Japan te laat geweest. Zij hadden alleen nog aan economisch achtergebleven gebieden kunnen komen op kosten van Engeland, Frankrijk, België of Nederland.
De spanningen tussen de grote Europese mogendheden waren voortdurend toegenomen. Er was een bewapeningswedloop op gang gekomen en verschillende keren had een oorlog nabij geleken.
Door het militaire bondgenootschap tussen Frankrijk, Rusland en Engeland enerzijds en Duitsland, Oostenrijk-Hongarije en Italië anderzijds, had de oorlog het karakter gekregen van een wereldoorlog. In 1917 schaarden de Verenigde Staten zich aan de zijde van Frankrijk en Engeland.
Doordat de Duitse legers direct België waren binnengevallen en onder de voet hadden gelopen om zo sneller Parijs te kunnen bereiken, was ook voor Nederland de oorlog zeer nabij geleken. Het leger was gemobiliseerd. Vele arbeiders waren plotseling onder de wapenen geroepen wat het economisch leven had ontwricht. De productie van arbeids- en verbruiksmiddelen was voor een belangrijk deel omgezet in de productie van oorlogsmaterieel. De producten van land- en tuinbouw en die van de visserij hadden gretig aftrek gevonden onder de oorlogvoerenden. Grote voorraden levensmiddelen waren aan het buitenland verkocht. Het percentage werklozen was gestegen van 7,4% tot 27%. Grote hoeveelheden aardappelen en groenten, rijst en cacaopoeder waren in reusachtige hoeveelheden aan Duitsland verkocht. Met medewerking van de minister van landbouw: Posthuma, waren enorme hoeveelheden zuivelproducten, eieren en groenten geëxporteerd. Ook transportmiddelen waren aan het buitenland verkocht. Nederland was een hongerland geworden.
Het zgn. ‘Ellendekongres’ van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen (NVV) in november 1915 had een onheilspellende daling van het levenspeil, ook bij de georganiseerde arbeiders, aan het licht gebracht.[lxix]
 De verhoging van de lonen, zelfs van de sociaalkrachtigste arbeidersgroepen, bleek aanmerkelijk achtergebleven bij de stijging der prijzen, die toen al voor de voornaamste levensbenodigdheden op 30% werd geschat. Er hadden talrijke stakingen plaatsgevonden: metaalbewerkers, loodgieters, slagers, chauffeurs, grondwerkers, steenzetters, melkslijters en nog andere categorieën hadden in de loop van dat jaar het werk neergelegd om verbetering van hun arbeidsvoorwaarden af te dwingen. In de textielindustrie in Tilburg was het tot een staking gekomen. Mijnwerkers hadden gedurende ongeveer twee weken gestaakt. In Rotterdam hadden de havenarbeiders gestaakt. Er waren hongeropstootjes. In de zomer van 1917 was in de Amsterdamse volksbuurt De Jordaan bijna geen aardappel meer te koop, terwijl er in de Prinsengracht schepen vol met aardappels lagen, bestemd voor de export. Dit had geleid tot het Aardappeloproer. Er vonden plunderingen plaats, demonstraties en gewelddadigheden. In de kazernes van de Harskamp vond een soldatenoproer plaats. De levensmiddelenpolitiek van de regering had als gevolg dat een groot deel der stedelijke bevolking honger leed.
Doordat de uitvoer door was gegaan, was Nederland verdacht geworden, met als gevolg dat Nederland door Amerika was gerantsoeneerd, maar ook dat Nederlandse graanschepen in beslag waren genomen, dat de uitvoer van koloniale producten uit Indonesië naar Nederland was gehinderd. Elke uitvoer van levensmiddelen was onmogelijk gemaakt en de invoer van voedsel voor mens en dier, evenals die van kunstmest, tot een minimum beperkt. Deze rantsoenerings-politiek had geleid tot een totale ineenstorting van de Nederlandse invoer van overzee gedurende het laatste oorlogsjaar.

In Rusland was het werkende volk na eeuwenlange onderdrukking en opgehoopte haat en wrok in opstand gekomen. Tot 1861 hadden de Russische boeren in volslagen slavernij geleefd. In dat jaar had Alexander II de slavernij afgeschaft onder de druk van de nederlaag van Rusland tegen Frankrijk en Engeland in de Krimoorlog. Daarna was er feitelijk weinig veranderd voor de boeren. De boeren hadden steun gekregen van intellectuelen die zich verzetten tegen het tsarisme. Er ontstonden twee stromingen: Mensjewieken (minderheid) en Bolsjewieken (bolsjinstvo=meerderheid). Beide stonden op revolutionair standpunt en hingen de gedachte aan dat allereerst een einde gemaakt moest worden aan de autocratisch-feodale structuur van de Russische maatschappij. De Mensjewiki stonden op het standpunt dat de leiding moest berusten bij de liberale burgerij, de bolsjewieken hadden de opvatting dat de leiding moest berusten bij boeren en arbeiders.
Tsaar Nicolaas II had in 1904 de oorlog verklaard aan Japan: de Tsaar was van mening dat Japan zijn grenzen te veel richting Russisch grondgebied had uitgebreid. Deze oorlogsverklaring gevoegd bij de armoede onder de bevolking had in 1905 geleid tot de eerste Russische revolutie. Tsaar Nicholaas II had een deel van zijn alleenheerschappij moeten afstaan aan een in 1906 ingesteld parlement: de Doema. Er was een raad van arbeiders opgericht, Sovjet, die geleid werd door Leon Trotski (1879-1940). De sovjet- afgevaardigden waren democratisch gekozen en erkend als het hoogste gezag in het land. Er waren al snel meerdere sovjets voor verschillende groepen arbeiders ontstaan zoals: spoorwegarbeiders en fabrieksarbeiders.
De onvrede onder de bevolking was gebleven. In februari 1917 aan het einde van de derde hongerwinter was voor het Russische volk de maat vol. Dit leidde tussen 8 en 15 maart (februari volgens de Russische jaartelling) tot de Februari-revolutie waarmee een einde kwam aan de heerschappij van de dynastie van de Romanov’s die zo’n 300 jaar lang had geregeerd.
De Doema, een volgens een zeer beperkt kiesrecht gekozen, uiterst gematigd college met weinig invloed, vormde uit haar midden een Voorlopige Regering steunend op een niet-gekozen vertegenwoordiging van gezeten liberale burgers die geen contact hadden met het volk, en geen ervaring hadden op het gebied van regeren. Los hiervan en daarnaast had zich een sovjetstelsel gevormd: een geheel nieuw machtsapparaat van arbeiders-, soldaten- en boerensovjets, dat tegelijk de uitvoerende en de wetgevende macht was, en tegelijk de burgerlijke en de militaire macht.
De Bolsjewieken organiseerden een opstand tegen de Voorlopige Regering. Deze vond plaats op 6 november. Zonder slag of stoot en zonder dat er een schot gelost was werd, was de Voorlopige Regering gevangengenomen. Het Sovjet Congres had de macht in handen genomen en een centrale regering gevormd met aan het hoofd Wladimir Iljitsj Oeljanow, beter bekend als: Lenin. 
Lenin sloot vrede met Duitsland in het verdrag van Brest-Litovsk (1917), haalde een streep door alle buitenlandse leningen en beleggingen en onteigende alle productiemiddelen, waaronder de aardoliebronnen in het Russische Kaukasus- gebied.
Pogingen van diverse mogendheden: Duitsland, Engeland, Frankrijk, Tsjechië, Japan, Amerika, Turkije om het revolutionaire bewind ten val te brengen en de rijke Russische bodemschatten in handen te krijgen, mislukten.
Onder de invloed van de Russische Revolutie veranderden in november 1918 revolutionaire bewegingen het Duitse keizerrijk in een republiek, kwam er een einde aan de dubbel-monarchie Oostenrijk-Hongarije, en kwam er een einde aan het Ottomaanse rijk.
De burgemeester van Rotterdam: Zimmerman, was van plan ‘om ook in geval van een revolutionaire beweging’ (die hij voorzag) ‘in ieder geval (zijn) best te doen voor het behoud der orde’. [lxx]
De voorzitter van de machtige Scheepvaartvereniging Zuid: P. Nijgh was ervan overtuigd ’dat de Duitse gebeurtenissen hier zouden doorzetten’ en verbetering beloofd van de arbeidsvoorwaarden. [lxxi]
De minister-president van het katholieke kabinet: Ruys de Beerenbrouck (9 september 1918–18 september 1922), had die avond in Den Haag gesproken met de liberale en vrijzinnig-democratische leiders: ‘Huns inziens was alles verloren. De revolutie was niet te keren. We moesten maar wat toegeven, bijv. een paar socialisten in het kabinet opnemen.’
De redactie van De Telegraaf had aan de voorzitter van de SDAP gemeld 'dat zij bereid waren, vooral met de veel verbreide Courant, een eventuele revolutie te steunen'.[lxxii]
Het kabinet kwam, in de hoop gevrijwaard te worden van ‘revolutionaire woelingen’, met allerlei verbeteringen: de wettelijke achturendag werd ingevoerd, het algemeen mannenkiesrecht en kort daarop het vrouwenkiesrecht, de hoogte van het ouderdomspensioen werd verhoogd en de leeftijd waarop het inging verlaagd, aan de gezinnen der miliciens die het leven hadden gelaten als gevolg van de bommen op de Zeven Provinciën werden ettelijke miljoenen als schadeloosstelling uitgekeerd en het loon van het personeel in dienst van de gemeentelijke en landelijke overheid werd sprongsgewijs verhoogd.

De politiek geïnteresseerde arbeidersjeugd was diep onder de indruk gekomen van het gebrek en de nood in de arbeidersgezinnen en het bloedvergieten zonder zin met een niet meer goed voor te stellen omvang. [lxxiii]
Ze demonstreerde, hield protestvergaderingen, staakte zelfs hier en daar en veroordeelde politieke partijen. Leden van de Sociaal-Anarchistische Jeugdorganisatie (SAJO) ontvreemden explosief materiaal uit een opslagplaats voor munitie en springstoffen in de omgeving van Amsterdam met het doel een aanslag te plegen op het gebouw van De Beurs in Amsterdam, (de aanslag mislukte en de jeugdigen werden veroordeeld tot gevangenisstraffen van 12 tot 6 maanden). Toen Herman Groenendaal weigerde de militaire dienst te vervullen, daarvoor werd gearresteerd en in hongerstaking ging, leidde dit tot wekenlange demonstraties, protestvergaderingen en hier en daar stakingen waarbij duizenden arbeiders betrokken waren. De jeugdigen Albert de Jong en Bart de Ligt werden veroordeeld tot resp. 19 en 27 dagen gevangenisstraf wegens opruiing.
In de ogen van deze jeugdigen had de oude maatschappij gefaald. Na de bloedige wereldoorlog was het verlangen opgekomen naar een nieuwe samenleving. In Rusland scheen de verwachting dat de Russische revolutie een nieuw tijdperk in de geschiedenis van de mensheid zou inluiden werkelijkheid te worden.[lxxiv]
Toen vele jeugdigen gepakt door de ‘revolutiekoorts’ zich aansloten bij de in 1909 door een afsplitsing van de SDAP gevormde Sociaal-Democratische Partij (SDP) die een voorstander was van een opeenvolging van elkaar aanvullende en versterkende, tenslotte op revolutie uitlopende werkstakingen (zie hfdst I), gingen volwassenen met een samenhangende levens- en wereldbeschouwing en een hang naar theosofie, antroposofie of een op het christendom geïnspireerde religie uit angst voor een revolutie en weer een oorlog een democratische gezindheid bijbrengen.

Religieus-humanistische levenshouding

In 1900 hadden op het Brusselse congres der Socialistische Internationale in Parijs de aangesloten nationale partijen de opdracht gekregen anti-militaristische socialistische jeugdbonden op te richten. Hierop hadden volwassenen in de SDAP op 10 mei 1901 de Bond voor jonge arbeiders en arbeidsters in Nederland genaamd ‘De Zaaier’ opgericht met als hoofdtaak de strijd tegen het militarisme te voeren.[lxxv]
De naam, een bijbelse metafoor, stamde van H.Roland Holst, die het op haar beurt had ontleend aan de schrijver Multatuli. In 1903 verloor De Zaaier na de mislukte tweede spoorwegstaking zo veel leden dat dit voor volwassenen in de SDAP aanleiding werd op 23 april 1905 opnieuw een De Zaaier op te richten, maar nu met het doel het in socialistische zin opvoeden van de jeugd.
[lxxvi]
In de SDAP was een groepering ontstaan die een stapsgewijze hervorming door middel van wetgeving via het parlement afwees en voorstander werd van een opeenvolging van elkaar aanvullende en versterkende, tenslotte op revolutie uitlopende werkstakingen. Toen zij in 1909 de Sociaal-Democratische Partij (SDP) oprichtten en jeugdigen van De Zaaier zich hierbij aansloten had de leiding van de SDAP de band met De Zaaier verbroken.
In 1911 richtte de leiding van de SDAP weer een nieuwe jongerenorganisatie op, een door volwassenen geleidde Jongeren Organisatie der SDAP (JOderSDAP) dat als doel had gekregen: bevorderen van de algemene ontwikkeling van de jeugdigen door cursussen aan te bieden in staatshuishoudkunde, geschiedenis, Nederlandse taal, administratie. De jeugdigen bleven ontevreden. Ze wilden politiek bedrijven, meer zelfstandigheid, een landelijke organisatie vormen, een landelijk blad uitgeven en af van de verplichting om met 18 jaar lid te worden van de SDAP. Toen velen de JOderSDAP verlieten deed A.H. Gerhard (zie hiervoor) de regering het verzoek een onderzoek in te stellen naar ‘de aard en omvang van organisaties die zich bezighouden met de vorming der niet-leerplichtige jeugd en deze commissie de bevoegdheid te geven denkbeelden te ontwikkelen op welke wijze de algemene verheffing van de rijpere jeugd zou zijn te verkrijgen’.
[lxxvii]
De conclusie van deze in 1917 ingestelde Staatscommissie tot onderzoek naar de ontwikkeling der jeugdige personen van 13 tot 18 jaar door organisaties, welke zich met die ontwikkeling bezig houden was dat het verreweg grootste deel der oudere jeugd geenerlei onderwijs meer ontvangt’.
[lxxviii] 
Voor de leiding van de SDAP was dit aanleiding om samen met de leiding van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen (NVV) een Centrale voor Jeugdontwikkeling op te richten die als doel kreeg voor de aangesloten jeugdigen ontwikkelings- en ontspanningsactiviteiten te organiseren.
[lxxix]
Dit voorbeeld werd in Amsterdam gevolgd door het lid van de gemeenteraad voor de SDAP en wethouder voor het onderwijs: Eduard (Eliazer) Polak (1880-1962) die ontwikkelings- en ontspanningsactiviteiten liet organiseren voor de jeugdigen aan het Gemeentelijk Lyceum voor Meisjes.
Zelfs de confessionele regering, bestaande uit: Rooms Katholieke Staats Partij, Anti-Revolutionaire Partij en Christelijk Historische Unie zagen in de plannen van SDAP zoveel voordelen dat ze op 1 april 1920 met een Centrale Jeugdraad kwam, die als doel kreeg ontwikkelings- en ontspanningsactiviteiten te organiseren voor de niet bij een organisatie aangesloten jeugdigen.
De regering verwees naar de haars inziens nauwkeurige kennis van psychologie en physiologie van de overgangsleeftijd, de ekonomische en sociale wijzigingen van de nieuwe tijd, de ethisch-pedagogische en godsdienstige overwegingen, en de versterking dezer gronden door de invloed van de wereldoorlog. De regering gaf brochures uit waarin een hiërarchische centralistische organisatie werd bepleit om toezicht te kunnen houden en eventueel de nodige maatregelen te kunnen nemen ten einde het niet eerbiedigen van elkaars uiteenlopende godsdienstige en/of maatschappelijke overtuigingen tegen te gaan. Aan de scholen voor maatschappelijk werk (later genoemd: Sociale Academies) kwam een speciale opleiding waar scholing gegeven werd in het organiseren van ontwikkelings- en ontspanningsactiviteiten. Om toekomstige jeugdleiders behulpzaam te zijn bij hun werk kwam er een Nederlands Jeugdleidersinstituut. Het gemeentebestuur van Rotterdam stelde een Adviserend Ambtenaar aan inzake de Opvoeding van de rijpere jeugd en het gemeentebestuur van Amsterdam stelde een tijdelijk ambtenaar aan belast met het toezicht op de van gemeentewege gesubsidieerde verenigingen welke zich bezighouden met Toynbeewerk en Vrije Jeugdvorming.

In de SDAP had zich na de Eerste Wereldoorlog een denken gevormd waarin werd aangenomen dat door af te gaan op de eigen persoonlijke overtuiging verschillen in godsdienstige, levens- of maatschappelijke overtuiging werden overbrugd. 
Woordvoerder van dit religieus-humanisme was de predikant Willem Banning (1888-1971). Banning had de opleiding gevolgd voor onderwijzer en op later leeftijd de opleiding tot predikant, hem financieel mogelijk gemaakt door een bevriend notaris. Tijdens zijn opleiding tot predikant had Banning kennis gemaakt met het op het christendom geïnspireerd religieus denken van de hoogleraar in de godgeleerdheid: Karel Hendrik Roessingh (1886-1925).
Roessingh had in 1908 de Vereniging van Woodbrookers in Holland opgericht. Hij had als student in Engeland kennis gemaakt met de Woodbrookers (Quakers). Deze hadden in Selly Oak, in de buurt van het Engelse Birmingham, hun Woodbrook College, waarvoor de welgestelde George Cadbury (aanhanger der Quakers) zijn woonhuis en bijbehorende tuinen, Woodbrook, beschikbaar had gesteld. Naast Woodbrook werd Westhill het meest bekend.
Roessingh had bij zijn aanstelling als hoogleraar in de godgeleerdheid opgeroepen ‘persoonlijkheden’ te worden door ‘niet ons eigen geweten te onderwerpen aan het voorschrift van eene kerk, aan de wet van een staat, aan het gezag van een ander mensch’, maar af te gaan op de eigen persoonlijke overtuiging.[lxxx]
Banning had in 1919, om tegenwicht te geven aan het proletarisch- en marxistisch-socialisme van de arbeidersbeweging en het daarmee verbonden felle atheïsme, met enkele anderen de Arbeiders Gemeenschap der Woodbrookers (AG) opgericht. Deze AG kreeg met financiële steun van o.a. H. Roland Holst-Van der Schalk in Bentveld (NH) een onderkomen waar bijeenkomsten gehouden werden voor werklozen, waaraan Clara Wichman (1885-1922) en H. Roland Holst-van der Schalk (1869-1952) regelmatig hun medewerking verleenden.[lxxxi] Later zou de AG nog een onderkomen krijgen in Kortehemmen (Frl).[lxxxii]
Na de Tweede Wereldoorlog werd Banning voorstander van een ethische volkspartij en voorstander van een, op instigatie van J.de Quay (1901-1985) genoemd, ‘personalistisch socialisme’. Het begrip had in en direct na de bezetting betekenis doordat het toen functioneerde als verzamelpunt van personen en groepen van verschillende aard en oorsprong

Als tegenhanger van het ontwikkelings- en ontspanningswerk van SDAP en NVV werden Volkshogescholen opgericht waar jonge boeren, werklozen en studenten bijgebracht werd ‘een zedelijk-geestelijke ontwikkeling . . . als grondslag voor vernieuwing der volkscultuur en versterking van de volksgemeenschap’.[lxxxiii] De eerste werd in 1932 in Bakkeveen (Frl) opgericht door Jarig van der Wielen (1880-1950).

Respect voor een ieders aanleg

De onderwijzer Berend Wouters laat aan de Pythagorasschool op het landgoed Eerde in Ommen een activiteit verrichten met de handen of kiezen voor een activiteit met ‘het hoofd’.[lxxxiv]
Wouters was aanhanger van het denken van Helena Blavatsky (1831-1891). Blavatsky had samen met enkele sympathisanten in 1875 de Theosophical Society opgericht. Het doel hiervan was te komen tot een sfeer van algehele broederschap zonder aanzien van ras, geslacht, kaste of kleur. Blavatsky zag een ieders maatschappelijke positie als een zaak van aanleg. Wouters had zich op 10 mei 1903 onder nummer 23648 als lid van de Theosofische Vereniging laten inschrijven. De Vereniging was een groot succes. Het had in 1910 bijna zevenhonderd afdelingen (loges), verdeeld over ruim zestien landen waaronder Nederland, met in totaal bijna 17.000 leden.

Respect voor een ieders geestelijke ontwikkeling

Aan de Pallas Athene School in Amersfoort laat de onderwijzer Johann (Jo) Hermann Bolt (1883-1973) onderricht volgen in groepjes die samengesteld zijn uit verschillende leerjaren.[lxxxv]
Bolt was aanhanger van het denken van Annie (Wood) Besant (1847-1933). Besant had na de dood van Blavatsky de leiding van de Theosophical Society. Zij had in 1911 de jonge Indiër Jiddu Krishnamurtie (1895-1986) aangesteld als de nieuwe wereldleraar, de opvolger van Jezus. Besant zag een ieders maatschappelijke positie gezien als een zaak van geestelijke ontwikkeling. Bolt had zich op 26 maart 1915 onder nummer 58560 als lid van de Theosofische Vereniging laten inschrijven.[lxxxvi]

Respect voor een ieders temperament

Aan de Vrije School in Den Haag wordt bij het onderricht rekening gehouden met het temperament van de jeugdigen.[lxxxvii]
De leerkrachten o.a. Daniel (Daan) Johan van Bemmelen (1899-1982), Emmy Smit, Elisabeth Mulder (1893-1968), Helene Bruinier-Drooglever Fortuyn (1874-1959), Pieter Jacobus de Haan (1891-1968), Max Leon Stibbe (1898-1973) waren allen aanhanger van het Antroposofisch Gesellschaft. Hier had zich een denken gevormd waarin een ieders maatschappelijke positie gezien werd als een zaak van temperament.
Het Antroposofisch Gesellschaft was in 1913 opgericht door Rudolph Joseph Lorenz Steiner (1861-1925). Steiner was enkele jaren lid van de Theosofische Vereniging. Hij had de leiding over de Freie Waldorfschule in Stuttgard, opgezet door Emil Mohlt (1878-1936) eigenaar van de sigarettenfabriek Waldorf-Astoria, om de arbeiders en de leiding nader tot elkaar te brengen. Steiner nam aan dat een ieders maatschappelijke positie een zaak was van temperament en dat dit bepaald was door invloeden vanuit de kosmos: zon, maan en sterren. Geïnspireerd door denkers uit de Oudheid onderscheidde hij vier temperamenten bij de mens: cholerisch (opvliegend), sanguinisch (opgewekt, vrolijk), flegmatisch (rustig, kalm), melancholisch (zwaarmoedig, somber). [lxxxviii]
De Griekse wijsgeer Empedokles van Syracuse (490-435) had gewezen op de aanwezigheid van vier onderling kwalitatief verschillende elementen die alle door zintuigelijke waarneming bekend zijn: de vaste aarde, het vloeibare water, de gasvormige lucht en het gloeiende verterende vuur; de Griekse wijsgeer Aristoteles van Stagira (384-322) had gewezen op het bestaan in de kosmos van vier elementen: zon, maan, planeten en sterren; de Griekse arts Claudius Galenus (131-216) had gewezen op de aanwezigheid  in het menselijk lichaam van vier lichaamsvochten (humores): bloed (sanguis), slijm (flegma), zwarte gal (melancholia) en gele gal (cholera); de Romeinse dichter en filosoof Titus Lucretius Carus (99 v. Chr. -55 v. Chr.) had geschreven over de leer der temperamenten: sanguiniese, flegmatische, melancholiese en choleriese; de dichter, staatsman en natuurvorser Johann Wolfgang Von Goethe (1749-1832) had de theorie ontwikkeld dat het leven van mens, plant en dier zich ontwikkelt onder de invloed van de in de kosmos voorkomende elementen.[lxxxix]

Respect voor de leider

Aan de Hillegomschool in Amsterdam (Eerste Openbare Lagere School met Persoonlijkheidsonderwijs) geeft de onderwijzer Leendert Groeneweg (1877-1950) onderricht zonder een vast omschreven leerplan, zonder een lesrooster en zonder vaste lesmethoden.[xc]
Groeneweg had zich laten inspireren door de ‘Beginselen der beeldende wiskunde’ van de ex-jezuit Mathieu Hubert Joseph Schoenmaekers (1875-1944).[xci]
De aan het katholiek gymnasium in Rolduc onderwezen en door de jezuïeten in Rome tot priester opgeleide Schoenmaekers zag in de door het getal beheerste orde der natuur een openbaring der eeuwige wijsheid.[xcii]
De van huis uit niet onbemiddelde Schoenmaekers had in Amsterdam aansluiting gezocht bij de kring van vrijzinnige christenen en vrijdenkers, en in 1904 het tijdschrift Levensrecht opgericht: Maandschrift ter verbreiding der vrije ideeën, waaraan o.a. meewerkten Frederik van Eeden en Domela Nieuwenhuis. Hij had zich aangemeld als lid van de Amsterdamse vrijmetselaarsloge 'Concordia vincit anymos', wat hem was geweigerd. Hij was korte tijd lid van de afdeling Amsterdam van de Theosofische Vereeniging onder lidmaatschapsnummer 1131 en sympathisant van de antroposoof Rudolf Steiner. Na een jaar studie theologie te hebben gestudeerd in Pennsylvania en was hij uiteindelijk in Laren (NH) gaan wonen. In zijn Larense tijd liet Schoenmaekers veel van zich horen. Hij had contact met de daar wonende groep van kunstenaars, aangeduid met De Stijl, waaronder de schilder Piet Mondriaan (1872-1944), die lange tijd waardering had voor Schoenmaekers’ denkbeelden maar zich op den duur ergerde aan deze 'schoolmeester-paus'. De dichter Jan Greshoff beschrijft Schoenmaekers als iemand die beschikte over een meeslepend redenaarstalent, elke discussie met andersdenkenden vermeed en geen tegenspraak duldde.[xciii]
In de jaren twintig had zich in bepaalde katholieke kringen een denken gevormd waarin aangenomen werd dat de mensheid zich aan het gezag van god heeft onttrokken, hierdoor geen objectief criterium meer bezat van goed en kwaad en dus nog slechts het getal had als ordenend beginsel.
De ex-jezuit Schoenmaekers huldigde een op de middeleeuwse gildeverhoudingen geïnspireerd corporatief denken.
Corporatisme is afgeleid van het Latijnse woord corpora dat lichamen betekent. De termen corporatisme en solidarisme die vrijwel dezelfde betekenis hebben horen thuis in het zgn. organische denken.
In deze denkwijze wordt de maatschappij opgevat als een organisme, d.w.z. alle klassen en groepen worden gezien als organen die ieder even onmisbaar zijn en zonder elkaar niet kunnen bestaan, maar zoals bij het menselijk lichaam het hoofd en de ledematen niet gezien worden als gelijkwaardig, wordt dit ook zo gezien in de maatschappij, ook hier zijn er maatschappelijke functies die niet gelijkwaardig zijn aan elkaar: er zijn leiders en er zijn volgelingen, al hebben diegenen die deze kijk hebben wel de neiging, voor zichzelf een plaats aan de top te reserveren. 

Respect voor de beste

Aan de Werkplaats Kinder Gemeenschap in Bilthoven laat Cornelis Boeke (1884-1954) de beste kiezen als leider. In de Practisch Idealisten Associatie (PIA) had zich een denken gevormd waarin een leidende positie in het maatschappelijk leven gezien werd als een zaak van de beste.
Boeke had een opleiding gevolgd aan een technische hogeschool en enkele jaren zendingswerk verricht in Syrië. Hij was lid van de in 1896 opgerichte Nederlandse Christen Studenten Vereniging (NCSV), de eerste stap van de jeugd uit het financieel goed gesitueerde deel van de bevolking zich aaneen te sluiten: de vader van één der oprichters was advocaat, procureur en burgemeester.[xciv]
Boeke was lid van de PIA, de tweede stap van de jeugd uit het financieel goed gesitueerde deel van de bevolking zich aaneen te sluiten: de vader van Boeke was directeur van de HBS, de vader van Van der Leeuw was firmant van de Van Nelle fabriek: een fabriek van koffie, thee en tabak in Rotterdam, een ander was de neef en enige erfgenaam van een miljonair die lucifersfabrieken bezat, en van weer een ander was de vader directeur van de glasfabriek in Leerdam.
De PIA was opgericht door J.J. van der Leeuw (1893-1934). Van der leeuw had de PIA toen hij nog student was, uit Londen in Nederland geïntroduceerd. In de PIA waren geen leden die toekeken, allen waren medewerker, ieder was verantwoordelijk voor het werk.[xcv]
Bij het toetreden tot de PIA moesten de leden een verklaring ondertekenen waarin ze beloofden af te zien van het najagen van eigen eer en voordeel. [xcvi]
Van der Leeuw hing de gedachte aan dat een leidende positie in het maatschappelijk leven een zaak was van de beste en dat respect hiervoor verschillen in godsdienstige, levens- of politieke overtuiging zouden doen overbruggen. In zijn proefschrift tot verkrijging van de graad van doctor in de rechtswetenschappen had Van der Leeuw opgeroepen een begin te maken met de opbouw van ‘een aristo-democratie’, een regeringsvorm waarbij op alle terreinen van het maatschappelijk leven ‘groepverbanden ‘gevormd zijn, waaruit ‘de beste’ gekozen worden als hoofd, die op hun beurt uit het midden de beste kiezen voor het bestuur van grotere gemeenschappen, totdat uiteindelijk door een trapsgewijze opklimming van de ‘waarlijk besten’ het hoofd van de algehele gemeenschap gekozen is.[xcvii]
Van der Leeuw had tegenover het historisch-materialisme een historisch-idealisme gesteld: een geestelijke omwenteling die binnen in de mens diende plaats te vinden.[xcviii]
Dezelfde gedachten treffen we aan bij de pre-fascist G.J.P.J. Bolland (1854-1922). [xcix]
Diverse leden van de PIA waren lid van de Dienaren van De ster, een landelijke groep van jongeren, die de weg voor de wereldleraar Krisjnamurti moest voorbereiden. Velen bezochten de Sterkampen op het landgoed Eerde in Ommen waar ook elk jaar een kamp van de PIA plaatsvond. Van der Leeuw sloot zich later aan bij de Theosofische Vereniging, werd voorzitter van de Nederlandse Afdeling, en was nauw betrokken bij de zomerkampen rond Krishnamurti in Ommen.

 

IV Personalistisch-socialistische levenshouding

Op zwarte donderdag 24 oktober 1929 waren de koersen van de aandelen op de New-Yorkse effectenbeurs ineengestort en was er een economische depressie uitgebroken met een omvang, duur en intensiteit zoals de wereld voordien nooit had gekend.  [c]
De crises was mondiaal; niet slechts in de Verenigde Staten, niet slechts in de kapitalistische wereld, maar over de gehele aarde tot in de grondstoffenlanden toe was de werking merkbaar. Er was, dat wist men, in de Verenigde Staten waanzinnig gespeculeerd op de effectenmarkt; slechts weinigen hadden zich daar zorgen over gemaakt. Fortuinen waren verloren gegaan, ook van Nederlanders die in Amerika hun fondsen belegd of mee gespeculeerd hadden en nu met één slag hun kapitalen kwijt waren geraakt. Maar daar was het niet bij gebleven. Het wegvallen van het vertrouwen in de toekomst had in de Verenigde Staten onmiddellijk geleid tot inkrimping van de productie; inkrimping van de productie tot werkloosheid; werkloosheid tot verminderde vraag; verminderde vraag tot nóg verdere productiebeperking - het was een vicieuze cirkel geworden, een spiraal die zich hardnekkig omlaag schroefde. Toen de moeilijkheden zich in de loop van 1930 overplantten naar Europa hadden de moeilijkheden zich opgestapeld. Prijzen kelderden, winsten maakten plaats voor gigantische verliezen. Het ongeëvenaard grote aantal kapitaalverliezen en faillissementen had de werkloosheid in de ettelijke miljoenen doen oplopen. De werkloosheid had massa­le en hardnekkige vormen aangenomen. De algemene prijsdaling had de boeren extra-hard getroffen. De prijs voor tarwe was in vier jaar tijd met bijna de helft gedaald, die van rogge, boter, varkensvlees met meer dan de helft. Er was vrijwel geen landbouwer die nog de eindjes aan elkaar had kunnen knopen; hoe hard er ook gewerkt werd, de bedrijven loonden niet meer. Uit het gehele economische leven (bedrijf na bedrijf had de productie moeten inkrimpen of zelfs stopzetten) waren de arbeiders bij tienduizenden ontslagen. Door middel van loonsverlagingen hadden de ondernemers getracht hun bedrijf rendabel te houden, althans de verliezen te beperken. De bedrijven die niet onder de arbeidsinspectie vielen, hadden de neiging vertoond, van hun arbeiders buitensporige prestaties te vergen. Wie nog als zelfstandige in het economisch verkeer stond, deed vaak zijn uiterste best om te voorkomen dat hij om werklozensteun moest aankloppen. Chauffeurs, en in het bijzonder zij die niet in loondienst waren maar zelf de eigenaar waren van een vrachtauto maakten dagen, ja weken achtereen, arbeidstijden van 16 tot 18 uur per dag, of van 24 tot 48 uren aaneen. Er waren gevallen bekend welke nog zeer veel verder gingen en waarbij de betrokken chauffeurs weken achtereen slechts een nacht per week nachtrust op hun bed hadden, terwijl zij voor de rest hun rust bij stukjes en beetjes maar in de cabine van hun auto tussen de ongelimiteerde werkuren door moesten trachten te verkrijgen.
De daling van het inkomen van arbeiders en financieel beter-gesitueerden was een catastrofe voor de middenstand, speciaal voor de winkeliers. Duizenden winkels waren opgeheven, andere van eigenaar verwisseld. De grote massa was steeds meer verarmd waardoor er steeds minder producten waren gekocht. Er was overproductie ontstaan. Het bankwezen, de industrie, de handel, de scheepvaart, hadden de neerslag van de economische crises gevoeld. De landbouw evenals de landbouw-verwerkende bedrijven hadden slag op slag gekregen. De tuinbouw was ingestort doordat naburige landen hun grenzen geheel of bijna geheel hadden afgesloten voor haar producten. De vissersvloot lag voor een groot deel werkeloos in de havens. Gebouwd werd er haast niet meer. De meeste bedrijven gingen bij de dag achteruit. Het aantal werklozen was steeds groter geworden en loonsverlagingen waren niet van de lucht.[ci]
In 1935 was de leiding van SDAP en NVV gezamenlijk gekomen met een Plan van de Arbeid dat tot een herstel van de bestaanszekerheid moest leiden. Het was geïnspireerd op een door Hendrik de Man (1885-1953) ontworpen gelijknamig plan waarmee de Belgische socialistische partij in 1933 was gekomen. In dit plan had De Man de denkbeelden verwerkt van de in 1917 naar Amerika uitgeweken Rus: W.S.Wojtinski (1885-1960), de Duitse vakbondsleider: Fritz Tarnow (1880-1951) en het lid van het Duitse parlement voor de Sociaal Democratische Partei: Fritz Baade (1893 -1974).
Het drietal had gepleit voor een vergroting van de koopkracht, het verlenen op grote schaal van bankkredieten en het bewerkstelligen van werkverruiming door een uitgebreide politiek van openbare werken om zo de neergaande lijn van de economie om te buigen in een opgaande. Het plan had de geestdrift gewekt en niet alleen bij de arbeiders maar ook bij de middenstand en het had ook de boeren uitzicht geboden op herstel van de bestaanszekerheid.
Bij de jongeren in de Arbeiders Jeugd Centrale had de crises tot grote onzekerheid geleid.[cii]
De verlammende invloed van de massale en niet eindigende werkloosheid had tot de behoefte geleid aan houvast en zakelijkheid. Ze hadden genoeg van de ‘geduldpredikers’ en de ‘geleidelijkheidsapostelen’, die steeds weer aandrongen op afwachten en vooral niets doen in deze crisestijd.[ciii]
Toen een niet onaanzienlijk aantal jongeren uit de AJC sympathie kreeg voor de Sovjet-Unie, het land dat in deze jaren niet door een economische depressie was geroerd, en lid werd van de in 1932 door enkele uitgetreden of geroyeerde SDAP’ers opgerichte Onafhankelijke Socialistische Partij (OSP) gingen volwassenen voor wie socialisme een zaak was van gezindheid uit angst dat het optreden van de jongeren zou leiden tot een wijziging van het economisch stelsel een socialistische levenshouding bijbrengen.

 

Kameraadschap, gemeenschapszin, arbeidsvreugde

De AJC organiseert op de Paasheuvel in Vierhouten speciaal kampen voor werkloze jongeren waar niet werd gedronken en gerookt, aan lichaamsbeweging werd gedaan en aan volksdansen, naar muziek werd geluisterd, lekenspelen werden beoefend en werd gewandeld. In de Arbeiders Jeugd Centrale (AJC) had zich een denken gevormd waarin werd aangenomen dat de verwezenlijking van het socialisme diende te gebeuren in het eigen ‘persoonlijk’ leven en in de eigen levensgemeenschap. Woordvoerder van dit cultuur-socialisme was Jacobus (Koos) Jan Vorrink (1891-1955). Vorrink was in 1934 voorzitter worden van de SDAP. Hij had aan de rijkskweekschool te Haarlem de opleiding gevolgd voor onderwijzer en de AJC omgevormd naar voorbeeld van wat hij in Duitsland had gezien bij de Sozialistische Arbeiter Jugend. Daar bezochten de jongeren geen cafe’s, bioscopen of dancings maar trokken op vrije dagen met hun mandolines de natuur in, gingen kamperen, beoefenden het volksdansen, zongen volksliederen en voerden stijlvolle dansen uit, waren afkerig van banaliteit en niet gekleed in ‘burgerlijke’ confectiepakjes met stijve boorden maar in manchesterkleding met open hemden.
Vorrink stemde in met het oordeel van de directeur van een clubhuis in Rotterdam die de volksjeugd geestelijk leeg en zedelijk laf vond: de geestelijke leegheid van de gemiddelde volksjongen (is) veel en groter dan wij vroeger ooit hadden gemeend en dat hij - alle onderwijs, museums, kerken, meetings enz. ten spijt – geheel en al buiten onze cultuur voortleeft, en: Nooit heeft een jongen het voor het gezag opgenomen, nooit heeft een doen blijken, dat hij een vernieling of andere overtreding afkeurde en meegewerkt om de schuldige op te sporen.. . . ’t is niets anders dan bangigheid om in een zaak te worden gemoeid.[civ]
Vorrink zag socialisme, in tegenstelling tot het arbeiderssocialisme dat van de economie uitging en een drastische verandering van het economisch stelsel beoogde, meer als een zaak van gezindheid. Hij had zich laten inspireren door de in Duitsland gevormde Belg: Hendrik de Man (1885-1953) die het boekje Der Sozialismus als Kultuurbewegung had laten verschijnen.[cv]
Vorrink had het boekje zo belangrijk gevonden dat hij het zelf had vertaald en uitgegeven. [cvi]
In zijn voorwoord schrijft Vorrink:
Voor mij staat vast, dat de beschouwingen van Hendrik de Man een revolutie inluiden van het socialistisch denken, die in hoge mate bevruchtend zal werken op het socialistisch handelen ...
het is de theoretische rechtvaardiging van de internationaal steeds meer veldwinnende werkmethode, die gericht is op de daadwerkelijke verwezenlijking in eigen leven en in de eigen levensgemeenschap van het socialistische cultuurideaal.[cvii]
De Man was op zijn beurt gegrepen door de gedachten van G.L. Radbruch (1878-1949). Radbruch zag als belangrijkste levenswaarden: ‘Kameradschaft, Gemeinsinn, Arbeitsfreude. [cviii]

 

V Samenvatting

 

Nationale arbeiderspartijen

De oproep van Karl Marx (1818-1883) in 1871 aan de arbeiders om nationale arbeiderspartijen op te richten was niet zonder gevolg gebleven.
In Oostenrijk was in 1872 een socialistische partij opgericht; in Duitsland hadden in 1875 de twee bestaande arbeiderspartijen zich samengevoegd tot de Socialistische Arbeiders Partij (SAP); in Denemarken sloten in 1880 de plaatselijke politieke arbeiderspartijen zich aaneen tot een partij; in Nederland kwam in 1881 de Sociaal-Democratische Bond (SDB) tot stand; in Frankrijk waren de arbeiders nog te verdeeld om tot een socialistische arbeiderspartij te komen, maar daar was in 1884 wel een uitgebreide sociale verzekeringswet voor de mijnen tot stand gekomen; in Zwitserland was in 1888 een sociaal-democratische partij opgericht; in Hongarije was in 1890 een socialistische partij van de grond gekomen; op 1 mei 1890 was de eerste internationale Dag van de Arbeid gevierd voor de achturige werkdag met grote demonstraties in meerdere landen, waaronder Frankrijk, Oostenrijk-Hongarije, Italië, Spanje, België, Nederland, Denemarken, Noorwegen, Zweden en de Verenigde Staten; in Italië was in 1892 de Partito Socialista Italiano opgericht en in 1892 in Polen de Polska Partia Socjalistyczna (PPS); in België was in 1894 een arbeiderspartij tot stand gekomen; in Nederland was in 1894 de Sociaal-Democratische Arbeiders Partij (SDAP) opgericht; in Zweden was het in 1898 tot een zelfstandige vakbondscentrale gekomen; in Rusland was in 1898 de Russische Sociaal-Democratische Arbeiders Partij opgericht; in Russisch-Polen was in 1900 de Sociaaldemocratie van Polen en Litouwen tot stand gekomen; in Nederland was in 1909 de Sociaal-Democratische Partij opgericht toen een groep van leden van de SDAP zich had afgesplitst.
Zo waren omstreeks 1900 in bijna alle landen op het vaste land van Europa zelfstandige arbeiderspartijen en vakbonden opgericht met als gemeenschappelijk doel: de maatschappij om te vormen van een kapitalistische naar een socialistische door een democratisering van de politieke macht waarbij stakingen niet werden uitsloten.[cix]
Dit had onder volwassenen met een afkeer van socialisme en de arbeidersbeweging geleid tot een ondergangsstemming, tot een stemming van pessimisme, en tot een vrees voor chaos en wereldondergang.

Jeugdaanbidding

Doordat de industrialisatie de maatschappij had gemobiliseerd in het teken van de vooruitgang, werd alles verwacht van de toekomst. Jeugd en leven werden de leuzen, jeugd werd gezien als identiek met vernieuwing, jong-zijn had de betekenis gekregen: bij-de-tijd. Deze jeugdaanbidding had ertoe geleid dat de gehele maatschappelijke ontwikkeling werd gezien als het werk van jeugdigen.[cx]

Toen dan groepen van jeugdigen de gezins- en schoolsfeer ontvluchtten, zich er soms ook noodgedwongen tegen verzetten en zich aaneensloten in zelfstandige door hun geleide bonden waarbij volwassenen werden geweerd, wendden bepaalde groepen van volwassenen uit angst dat het jeugdoptreden ‘uit de hand’ zou lopen zich af van het geven van onderricht. Zij gingen de jeugd opvoeden aan de hand van een door haar aangehangen kijk op mens en maatschappij.
Dit stond in alle opzichten haaks op het optreden van de jeugdigen. Waar de jeugdigen streefden te komen tot een betere gemeenschap, werd door deze volwassenen elke verandering van het maatschappelijk leven afgewezen. Waar de jeugdigen een verlangen hadden naar kennis en ontwikkeling en zich zoveel als mogelijk was verdiepten in de uitkomsten van de maatschappijwetenschappen, keerden de volwassenen zich juist hiertegen. Zij hadden zich afgekeerd van rationalisme en intellectualisme, ze stonden er zelfs vijandig tegenover. Zij zagen jeugdigen als (toekomstige)-volwassene en verwachtten van hen in het voetspoor hunner vaderen te treden.

Inspiratie van buiten

De beschreven initiatieven waren geheel van eigen bodem, van buitenlandse invloeden was geheel geen sprake.
Opvallend was dat het initiatief van de sociaal-democratische SDAP en het NVV om voor de aangesloten jeugdigen ontwikkelings- en ontspanningsactiviteiten te organiseren sympathie ondervond bij het regerende confessionele kabinet, waardoor dit besloot ontwikkelings- en ontspanningsactiviteiten te laten organiseren voor de niet bij enige organisatie aangesloten jeugdigen.

 

Personenregister

Aristoteles van Stagira
Baade, F.

Banning, W 
Barnett
Besant, A.  
Blavatsky, H. 
Boeke, C
Bolland, G.J.P.J.
Bolt, J.H. 
Borgman, H.L. 

Brautigam, J.
Brugsma, B. 
Cadbury, G
Coolsma, C.W. 
Cornelis, J 
Cort van der Linden, A 
Darwin, C 
Domela Nieuwenhuis, F  

Eeden, van F.W. 
Empedokles van Syracuse
Galenus, C 
Gerhard, A.H. 
Goethe, von J.W.
Greshoff, J
Groenendaal, H.
Groeneweg, L. 
Haeckel, E. H P. A.
Hasebroek, J.P.
Heykoop, A.
Horst, ter E, B 
HorstJr., ter E, B 

Jong, de A.
Kerdijk, A, P
Kleefstra, J. J
Knappert, E, C
K
rishnamurtie, J.
Koenen, M.J.
Kropotkin, P. 
Kuyper, A  
Leeuw, van der J.J. 
Lenin, W.
Ligt, de B. 
Ligthart, G.J.
Lowder, C
Malthus, T  
Man, de H.
Mercier, H
 
Mohlt, E.
Mondriaan, P. 
Mulder, P.H.
Nijgh, P.
Pierson
Polak, E 
Radbruch, G.L. 
Rees, van J.  
Roessingh, K.H.
Roland Holst-van der schalk, H.
Ruys de Beerenbrouck 
Scheepstra, H.
Schoenmaekers, M.H.J.
Steiner, R.J.L.
Tagore, A.
Tarnow, F. 
Thoreau, D.
Thijssen. Th 
Tolstoj, L.N. 
Titus Lucretius Carus 
Toynbee, A 
Troelstra, P.J.
Trotski, L.  
Veen, van S.D. 
Vorrink, J.J. 
Walstra, W.K. 
Wichman, C
Wielen, van der J. 
Wojtinski, W.S. 
Wolters, J, B 
Wouters, W.
Quay, de J. 
Zimmerman,  

 

  

[i] M. Bloch: Pleidooi voor de geschiedenis of GESCHIEDENIS ALS AMBACHT. Nijmegen 1989.


[ii] G. Harmsen: Blauwe en Rode Jeugd. Ontstaan, ontwikkeling en teruggang van de Nederlandse jeugdbeweging tussen 1853 en 1940. Nijmegen 1975.

 

[iii] B. A. Knoppers: Die jugendbewegung in die Niederlanden, ihr Wesen und die peadagogische Behandlung. Emsdetten 1931.


[iv] J. H. Gunnungh Wzn.: De studie der paedagogiek in Nederland in de jaren 1898-1938, Amsterdam 1939.


[v] I. van der Velde: Vernieuwingsstreven binnen het Nederlandse onderwijs in de periode 1900-1940. Groningen 1970.


[vi] S. J. C. Freudenthal-Lutter: Naar de school van morgen. Alphen aan de Rijn. Blz. 141.


[vii] H. Verwey-Jonker: Emancipatiebewegingen in Nederland. Deventer 1983.


[viii] N. L. Dodde: Het Nederlandse onderwijs veranderd. Muiderberg 1983.


[ix] Morsch, C.J.J.A: Met de moed van de hoop. Studies over de vernieuwing van opvoeding, onderwijs en maatschappij in Nederland in de periode tussen 1930 en 1984. Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de Sociale Wetenschappen aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen 19 december 1984.


[x] Th. van Tijn: Onderwijsstrijd aan de basis is niet van vandaag. In: Jeugd, school en wereld. Jrg. 55, 1971, no. 4; ook in: Student. Januari\februari 1972; zie ook zijn artikel: Achtergronden van de ontwikkeling van het lager onderwijs en van de schoolstrijd in Nederland, 1862-1905, in: Vrijheid van onderwijs. Marges in het onderwijs in maatschappelijk perspectief, o.r.v.: L. Box, J. Dronkers, M. Molenaar en J. Mulder. Nijmegen 1977,


[xi] Harmsen, G.: EMANCIPATIE, DEMOKRATIE en SOCIALISME. Samenhang, overeenkomsten en verschillen tussen arbeiders-, vrouwen- en jeugdbeweging in theorie en praktijk Groningen 1982


[xii] Brugmans, I. J.: De agrarische revolutie. In: Paardenkracht en mensenmacht, blz.288 e.v., Leiden 1983.


[xiii] G. Harmsen: De socialistische jongeliedenbonden in de 19 e eeuw, In: Blauwe en Rode Jeugd. Ontstaan, ontwikkeling en teruggang van de Nederlandse jeugdbeweging tussen 1853 en 1940. Nijmegen 1975.


[xiv] B. Bymholt: Geschiedenis der Arbeidersbeweging in Nederland. Amsterdam 1976, blz. 235.

 


[xv] G.Harmsen: De socialistische jongeliedenbonden in de 19 e eeuw. In Blauwe en Rode jeugd, blz. 24 ev.

 


[xvi] B. Bymholt: Geschiedenis der Arbeidersbeweging in Nederland. Amsterdam 1976, blz. 673


[xvii] H. Roland Holst: De Socialistische opvoeding der jeugd. Rotterdam 1907,


[xviii] G. Harmsen: Blauwe en Rode jeugd. Ontstaan, ontwikkeling en teruggang van de Nederlandse jeugdbeweging tussen 1853 en 1940. Nijmegen 1975, blz.47.


[xix] Overige leerkrachten waren o.a. W.v.d. Jagt (klassieke talen), H.J. Boeken (klassieke talen), Z. Stokvis (Nederlands), K. van Damme (Frans), mej. Lohman (Duits), C. M. Borneman (Engels), B. Vreeken (wiskunde en boekhouden), C. J. H. Raad (wiskunde en tekenen), mej. A. Kleefstra (onderwijzeres), J. A. van Schooten (tekenen), mej. W. Bolland (Frans, Duits, Engels)


[xx] Keefstra, J.J.: Wat maken wij van onze jongeren. In Studien in Volkskracht. Amsterdam 1905,


[xxi] A. H. Gerhard,: Een Sociaal Sprookje, Amsterdam 1914


[xxii] A. H. Gerhard: Ernst Haeckel over de tegenwoordigen stand van onze kennis van de oorsprong van het menselijk geslacht, Amsterdam 1899,


[xxiii] E.H.P.H.Haeckel: Die Welträtsel. Gemeinverständliche Studiën über Monistische Philisofie, 1899.


[xxiv] De grote denkers der eeuwen, Ernst Haeckel en zijn monisme, Amsterdam, zj.


[xxv] C. Darwin: The origin of species of natural selection or the preservation of favoured races in the struggle for life. London 1859.Onafhankelijk van Darwin was de zoöloog Alfred Russel Wallace (1923-1913), die uitvoerig onderzoek had gedaan in o.a. de Indische Archipel, tot dezelfde conclusie gekomen. Zij legden hierover op 1 juli 1858 gezamenlijk een verklaring af voor de Linnean Society of Londen. De theorie bleef Darwin’s naam dragen.


 

[xxvi] Malthus, T.: An Essay on the Principle of Population, as it affects the future improvement of society with remarks on the speculations of mr. godwin, m. condorcet, and other writers. Londen 1798. Het verscheen onder de schuilnaam J.Johnson voor het eerst.


 

[xxvii] Malthus, T.: An Essay on the Principle of Population, as it affects the future improvement of society with remarks on the speculations of mr. godwin, m. condorcet, and other writers. Londen 1798. Het verscheen onder de schuilnaam J.Johnson voor het eerst.


[xxviii] De geleerde Kowalewski, trok uit hetzelfde verschijnsel van de bevolkingstoename weer de tegenovergestelde conclusie n.l. dat deze de maatschappelijke ontwikkeling stimuleerde.


[xxix] A. Cort van der Linden,: Richting en Beleid der Liberale Partij. Groningen 1886, blz. 203


[xxx] A. Cort van der Linden,: Richting en Beleid der Liberale Partij. Groningen 1886, blz. 203


[xxxi] Opgericht 1903, leerkrachten waren o.a.: Deutman-De Meijer, Marie Calisch, Annie van Hattum, Bertha Kofman, Cor Bruyn, Nelly Korver, Mina Telders, Betsy van Zutphen, Dirk Daalder, Johan Toot


[xxxii] R. Jans:Tolstoi in Nederland. Bussum 1951.


[xxxiii] Geschiedenis van het Amsterdams studentenleven, 1932-1962. Gedenkboek in opdracht van den Illustrissimus Senatus Studiosorum Amstelodamensium ter gelegenheid van het 330-jarig bestaan der Universiteit van Amsterdam, Amsterdam 1932, blz.629.


[xxxiv] Jans, R: Tolstoj en de Literaire kritiek 1900-1920, in: Tolstoj in Nederland, Bussum 1952.


[xxxv] P. Kropotkin: Wederkeerig dienstbetoon, een factor der evolutie. Amsterdam 1904 (Mutual aid: a factor in evolution. 1902). Het verscheen voor het eerst in de Engelse taal.


[xxxvi] De verhalen werden voor het eerst uitgebracht uit onder de titel: Dicht bij Huis, Groningen 1902. In 1904 volgde: Nog bij Moeder, Groningen 1904. Later werden de verhalen uitgebracht onder de titel: Het boek van Ot en Sien. Groningen 1906.


[xxxvii] A.Kuyper: In ons Huisgezin wortelt ons staatkundig leven, in: Antirevolutionair ook in uw Huisgezin. Amsterdam, 1880.


[xxxviii] A. Kuyper: In ons Huisgezin wortelt ons staatkundig leven, in: Antirevolutionair ook in uw Huisgezin. Amsterdam,1880.


[xxxix]Kuyper, A.: Handenarbeid, Amsterdam 1889.


[xl] A. Kuyper: Het Sociale Vraagstuk en de Christelijke Religie. Rede ter opening van het Sociaal-Congres op 9 November 1891.


[xli] Ruter, A.J.C.: De spoorwegstakingen van 1903. Een spiegel der arbeidersbeweging in Nederland. Leiden 1935, blz. 484.


[xlii] Troonrede 1903.


[xliii] Ruter, A.J.C.: De spoorwegstakingen van 1903. Een spiegel der arbeidersbeweging in Nederland. Leiden 1935, blz.294 ev.


[xliv] J. Ligthart: Vrijheid en discipline in de opvoeding. Baarn 1919.


 

[xlv] H. Roland Holst-van der Schalk: De Sociale toestand der Arbeidersklasse omstreeks het begin van de twintigste eeuw, in: Kapitaal en Arbeid in Nederland, Dl II blz. 41, Nijmegen 1977. Opm: alleen de bevolking in de steen- en pannenbakkerijen langs de Gelderse rivieren hadden het mogelijk nog armer


[xlvi] C. W. Coolsma: Jan Ligthart’s opvoedkundige beginselen. Bibliotheek voor bijbelsche opvoedkunde, vijftiende jaargang 1931, no 2.


[xlvii] W. Banning: Terugblik op leven en strijd van althans een deel der generatie die idealistisch-jong was aan het begin der twintigste eeuw toegelicht aan de ontwikkeling één hunner. Amsterdam 1958.


[xlviii] J. de Groot: E.B. ter Horst Jr. (1865-1905), Groningen 2004.


[xlix] J. Ligthart: Een woordje aan ‘t slot. In: School en Leven. Eerste jaargang, 1899, no.52.


[l] Een leesplankje werd al in de 16 e en 17 e eeuw gebruikt op de door kleuters bezochtte Matressenschooltjes.


[li] J. Ligthart: Vrijheid en discipline in de opvoeding. Baarn 1919.


[lii] J. P. Hasebroek: De Zeeuwse arbeider. In: De Nederlanden. Karakterschetsen, kleederdragten, houding en voorkomen van verschillende standen. ’s Gravenhage, 1841.


 

[liii] M. Soree & M.Snepvangers: Ons Huis 100 jaar buurthuiswerk in Amsterdam. 1992.


[liv] Opgericht in 1913, leerkrachten waren o.a.: L. van Mierop, J.M. Telders, mw. M. van der Es, mw. P. van der Knoop, mw. T van Mierop-Mulder, Felix Ortt.


[lv] G. Stuiveling: Van Eeden, Tachtiger of Nieuwe-Gidser. In: Rekenschap. Amsterdam 1941.


[lvi] Geschiedenis van het Amsterdamsch Studentenleven 1632-1923.


[lvii] Van Eeden zette zijn hele vermogen op het spel om de slachtoffers van de spoorwegstaking van 1903 te helpen.


[lviii] J. Saks: De pionieren van Bussum


[lix] F. van Eeden: Waarvoor werkt gij. Amsterdam 1899.


[lx] F. van Eeden: Waarvoor werkt gij. Amsterdam 1899.


[lxi] F. van Eeden: Waarvoor werkt gij. Amsterdam 1899.


[lxii] W. Otterspeer: Bolland een biografie,Amsterdam 1995, blz. 229


[lxiii] W. Otterspeer: Bolland een biografie,Amsterdam 1995, blz. 543,


[lxiv] F. van Eeden: H. Thoreau, Walden or life in the woods. Londen 1908.


[lxv] H. L. Borgman: Het Vredesmaal. In School en leven. 18e jrg no.5, 28 september 1916; zie ook: School en Leven. 20e jrg. No. 7, 10 oktober 1918; K. Dilling: School en Tuin, in: School en leven, 18e jrg. no. 23, 23 augustus 1917; School en Leven, 20e jrg., nr7, okt. 1918; P.L. van EckJr. De wereldtuin te Vledderveen, in Volksontwikkeling, jrg. 2, nummer 6, 1922; Ph. Kohnstamm. Reisindrukken uit Vledderveen, in Pedagogische Studiën, jrg V, blz. 425, 1925; W. H. van der Ploeg. Twee eeuwen Stadskanaal. Den Haag 1977 blz. 123; H. Schuurman: De wereldtuin van meester H.L. Borgman, in: Vledderveen, jongste Groninger veenkolonie. Stadskanaal 2002.


[lxvi] H. Noordegraaf: Het Christensocialisme van Daan van der Zee. In: Bulletin Nederlandse Arbeidersbeweging. Dec. 1986.


[lxvii] Noordegraaf, H.: Het christensocialisme van Daan van der Zee. In: Bulletin Nederlandse Arbeidersbeweging, december 1986


[lxviii] B. de Ligt: God Uzelf Uw Naaste. 1912.


[lxix] Roland Holst, H.: Kapitaal en Arbeid in Nederland, Dl II, Nijmegen 1977.


[lxx] Jong, L. de: De eerste wereldoorlog en zijn gevolgen, in: Het Koninkrijk der Nederlanden in de tweede Wereldoorlog. Dl 1, blz.42 ev


[lxxi] Jong, L. de: De eerste wereldoorlog en zijn gevolgen, in: Het Koninkrijk der Nederlanden in de tweede Wereldoorlog. Dl 1, blz.42 ev


[lxxii] W. H. Vliegen: Die onze kracht ontwaken deed. Deel III, p.437-438.


[lxxiii] De jeugdbeweging in de jaren van oorlog en revolutie. In: G. Harmsen: Blauwe en Rode Jeugd, Nijmegen 1975, blz. 140


[lxxiv] De jeugdbeweging in de jaren van oorlog en revolutie. In: G. Harmsen: Blauwe en Rode Jeugd, Nijmegen 1975, blz. 140


[lxxv] G. Harmsen: Blauwe en Rode Jeugd, Nijmegen 1975, blz. 53


[lxxvi] G. Harmsen: Blauwe en Rode Jeugd, Nijmegen 1975, blz. 53

 


[lxxvii] Handelingen der Staten-Generaal, Tweede Kamer 1913/1914, blz. 1583-1584.


[lxxviii] Verslag van de staatscommissie tot onderzoek naar de ontwikkeling der jeugdige personen van 13-18 jaar. Ingesteld bij koninklijk Besluit van 18 juni 1917 No 58.


[lxxix] Deze werd in 1920 omgezet in een Centrale van Arbeidersjeugdverenigingen, beter bekend als Arbeiders Jeugd Centrale (AJC).


[lxxx] K. H. Roessingh: Persoonlijkheid en Cultuur. Haarlem 1916.


[lxxxi] W. Banning: Wat wil en doet de arbeidersgemeenschap der Woodbrookers. Amsterdam 1934; ook in: Wie zijn de Woodbrookers, in: Ons werk. Geschriften van de Arbeidersgemeenschap der Woodbrookers in Holland. No.2, zj; en: Om de groei der gemeenschap. Arnhem 1926, en: De arbeidersbeweging als beschavingsmacht. Geschriften van de Arbeiders Gemeenschap der Woodbrookers in Holland. No.3, zpl, zj.


[lxxxii] Lindeboom, J.: Het werkverband van de Arbeidersgemeenschap in: Geschiedenis van de Barchem beweging, 1908-1958, zpl.


[lxxxiii] Statuten 1939.


[lxxxiv] Wouters, B: Evolutie in idealen voor opvoeding. In: Theosofia, jrg. XXVII, 10 janauari 1920.


[lxxxv] Bolt, J.H.: De Nieuwe Mens, z.p.1923. Zie ook: Maar tegen de avond zal het licht zijn. In Theosofia, febr.1920, jrg XXVII.


[lxxxvi] Zie ook C.J.J.Morsch: Met de moed van de hoop. Studies over de vernieuwing van opvoeding. onderwijs en maatschappij in Nederland in de periode tussen ± 1930 en 1984. Nijmegen 1984.


[lxxxvii] C.H.Donker: De Vrije School te Den Haag, in: Pedagogische Studien, jrg V, blz 121 e.v. 1925.


[lxxxviii] Steiner, R: Das geheimnis der menslichen temperamente. Berlin 1909


[lxxxix] Goethe von, J. W.: Natuurwissenschaftliche Schriften. 1887-1919.


[xc] L. Groeneweg: Scholen met losser klassenverband. In: Pedagogische Studien jrg.5, 1920, blz.299. Zie ook: Van Parreren: Groeneweg, hoofd van de Hillegomschool. In: Persoonlijkheidsonderwijs. Gedenkboek voor L.Groeneweg, hoofd van de Hillegomschool te Amsterdam eerste openbare lager school met persoonlijkheidsonderwijs. 1937


[xci]M. H.J.: Schoenmaekers: Beginselen der beeldende wiskunde. Bussum 1916.


[xcii] M. H.J.: Schoenmaekers: Het wezen van het katholieke denken. In: Beginselen der beeldende wiskunde. Blz. 199 e.v. Bussum 1916.


[xciii] Zie J.Greshof in Het Vaderland 24-01-1957


[xciv] Nieuwenhuisen, H: De christelijk-sociale partij en het sociale vraagstuk. In: Bulletin Nederlandse Arbeidersbeweging, no 25 maart 1992, blz. 16 ev.


[xcv]Leeuw, van der J.J.: De jongeren aan den opbouw, Den Haag, zj.


[xcvi] Harmsen G.: Blauwe en Rode Jeugd, blz. 240


[xcvii] Leeuw van der J. J.: Historisch-idealistische politiek. Proefschrift. 1920.

 

[xcviii] Leeuw van der J.J.: Het Practisch Idealisme. Baarn 1922


[xcix] Bolland, G.J.P.J.: DE TEEKENEN DES TIJDS, Academische les, den 28sten September 1921, te Leiden, en voorts te 's Gravenhage, Rotterdam en Amsterdam tot opening van colleges uitgesproken, blz 15 ev.


[c] Brugmans, I. J.: Het nieuwe kapitalisme. In: Paardenkracht en mensenmacht, blz. 514 e.v. Leiden 1983.


[ci] G. Harmsen: Economische crises, massale werkloosheid, fascisme en oorlogsdreiging. In: Voor de Bevrijding van de arbeid, Nijmegen 1975, blz.172. Zie ook: L.de Jong


[cii] G. Harmsen: Blauwe en Rode jeugd. Ontstaan, ontwikkeling en teruggang van de Nederlandse jeugdbeweging tussen 1853 en 1940. Nijmegen 1975, blz. 305.


[ciii] Harmsen, G: De rode jeugdbeweging in de jaren van werkloosheid en oorlogsdreiging


[civ] K. Vorrink: De komende nieuwe kultuur. Amsterdam 1925. Blz.4.


[cv] H. de Man: Der Sozialismus als Kultuurbewegung, Berlin 1929, blz.45.


[cvi] K. Vorrink: Sosialisme als kultuurbeweging. Amsterdam 1928


[cvii] Zie noot 95.


[cviii] G. L. Radbruch: Der sozialistische Gemeinschaftgedanke. In: Kulturlehre des Sozialismus. Frankfurt am Main 1970, blz. 22.


[cix] Abendroth,W.: Sociale geschiedenis van de Europese arbeidersbeweging, Nijmegen, blz.53


[cx] Plessner, H.: Het probleem der generaties, in: Sociologisch jaarboek. III, jrg. 1949.